Jeg tror ikke loven eller trussel om straff er tingen for å få folk til å omvende seg. Vi har kanskje blitt oppdratt med at når vi føler oss dårlig, vil vi skjerpe oss og gjøre det som er rett, men dette er ikke Jesus sin metode. Loven kan være til hjelp til folk som er veldig selvrettferdige og tror at de aldri gjør noen feil og at de fortjener å komme til himmelen, slik fariseerne trodde, og du kan se at Jesus noen ganger konfronterte fariseerne med loven. Men Jesus sin måte til å få syndere til å omvende seg på var ikke fordømmelse, men det var kjærlighet og tilgivelse. Han fikk dem til å føle seg elsket og tilgitt ikke fordømt! Det var dette som gjorde at hjertene deres ble vent til Gud.

”Kan dette virkelig være slik?” Og: «Har du skriftsteder på dette?” Spør du kanskje? Og det har jeg.

Abonner også på mine podkaster (flere alternativer, se logoer under)
Gi gjerne en gave på Vipps 900 90 354
Last ned

Jeg bor utenfor Norge, og noen ganger kan det være en fordel, for jeg kan lettere se hvordan Norge har forandret seg de siste årene. En av de tingene jeg har sett er at flere og flere mennesker gjør opprør mot Gud, de prøver å eliminere Ham og at Bibelens Ord er sannheten. Jeg har sett en stor økning av frykt og depresjoner, spesielt blant de unge, og jeg tror disse to tingene henger sammen.

Mange tror at for å få Norge på rett kjøl, må vi forkynne loven til dem så at de føler seg fordømt, og da kunne omvende seg. Det skjer blant annet ved at vi gir uttrykk av: Hvis du ikke skjerper deg kommer Gud og straffer deg, eller du vil gå fortapt hvis du ikke slutter med den og den synden.

Jeg tror ikke loven eller trussel om straff er tingen for å få folk til å omvende seg. Vi har kanskje blitt oppdratt med at når vi føler oss dårlig, vil vi skjerpe oss og gjøre det som er rett, men dette er ikke Jesus sin metode. Loven kan være til hjelp til folk som er veldig selvrettferdige og tror at de aldri gjør noen feil og at de fortjener å komme til himmelen, slik fariseerne trodde, og du kan se at Jesus noen ganger konfronterte fariseerne med loven. Men Jesus sin måte til å få syndere til å omvende seg på var ikke fordømmelse, men det var kjærlighet og tilgivelse. Han fikk dem til å føle seg elsket og tilgitt ikke fordømt! Det var dette som gjorde at hjertene deres ble vent til Gud.

”Kan dette virkelig være slik?” ”Og har du skriftsteder på dette?” Spør du kanskje? Og det har jeg. Den klareste er kanskje den om kvinnen som var grepet på fersk gjerning i hor. La oss lese hva det står her i Johannes evangeliet, etter at fariseerne, som ville steine henne, hadde gått bort. (Les gjerne hele historien hvis du ikke er kjent med den. Joh 8:1-11):
Joh 8:10f
 10 Da rettet Jesus seg opp og sa til henne: Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?
 11 Hun sa: Ingen, herre! Og Jesus sa: Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer!

Hva var det Jesus brukte som motivasjonsfaktor til at denne kvinne ikke skulle synde? Var det fordømmelse? Sa han: ”Du bør virkelig føle skam og fordømmelse for det du har gjort nå! Hvis du virkelig vil vise dette, så kan jeg kanskje tilgi deg?” Nei! Jesus gjorde ikke det, han tilgav og viste kjærlighet der og da! Han fikk henne til å føle seg elsket og verdifull.

Så Gud bruker ikke følelsen av fordømmelse, skyld og straff som metode for å få deg til å omvende deg, men tilgivelse og kjærlighet.

Andre historier jeg kan nevne fra Jesus sitt liv, der han brukte samme metode for at de skulle omvende seg fra sin synd er:

Tolleren Sakkeus som hadde stjålet penger fra andre ved å ta for høy skatt.  Se Lukas 19:1-10.
Den samaritanske kvinnen som hadde hatt fem menn og var nå samboer (den hun bodde med nå var ikke hennes mann). Se Joh 4:5-29.
Den prostituerte kvinnen (sannsynligvis, det står bare at hun var en stor synder) som vasket Jesus sine føtter. Se Lukas 7:36-50

Se også Tit 2:11-12 og Rom 2:4

Fordi vi har sett en negativ effekt av at mennesker har snudd Gud ryggen i landet vårt er det også mange kristne som tenker: ”Det er Gud som straffer oss for vårt opprør, og det er derfor dette kommer over oss.” Hvis du tror dette har du et galt bilde av Gud, for dette er ikke sannheten og ikke løsningen på problemet.

Dette hjalp de i det gamle testamentet til en viss grad til ikke å synde, men vi har kommet inn i en ny og bedre tid (pakt), som Hebreerbrevets forfatter prøver å forklare oss. 
En pakt (et mer moderne ord som kan forklare litt hva pakt er er en kontrakt) som ikke lenger er mellom oss og Gud, der Gud har gjort sin del, og vi må gjøre vår del, men vi har kommet inn i en mye bedre pakt, som Hebreerbrevets forfatter snakker om, der Jesus gjorde en pakt med Gud på våre veiene og som ble oppfylt av ham på korset, og nå kan vi tre inn i denne pakten der alle betingelsene er oppfylt. Dette vil si at Gud ikke straffer mennesker for deres synd lenger, heller ikke nasjoner som Amerika eller Norge.

Gjennom synd gir en åpen dør for fienden, djevelen, men det er ikke Gud som prøver å straffe deg.
Synd fører med seg konsekvenser, og en av de største fruktene du høster når du ligger under for synd er; frykt, men det er ikke Guds straff! Jesus tok den straffe på seg for 2000 år siden.

Jeg vil også nevne at Jesus kom ikke for å dømme deg! Men for å sette deg fri fra dom.
Joh 3:17f
 17 For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.
 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.

Joh 12:47
 47 Om noen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden.

Jesus sier her helt klart, med egne ord, at han kom ikke for å dømme deg, eller gi deg fordømmelse, men for å frelse deg! Sette deg fri fra dom!

Det jeg ønsker er å peke på er at Jesus kom for å hjelpe deg til ikke å synde, ikke for å dømme deg når du synder eller har syndet.

Gud er heller ikke opptatt med vår synd, men å vise oss hvem vi virkelig er i ham. Han ønsker at vi skal bli grunnfestet i den vi virkelig er. Det er å bli grunnfestet i Hvem vi virkelig er i Kristus, vil få oss til å ikke synde.
For i Kristus er du hellig, ren rettferdig, Guds barn, utvalgt også videre.

Igjen jeg oppmuntrer deg til ikke å være under syndens slave (Se Rom 6). Jesus sier også at den som gjør synd er syndens slave (Joh 8:32), og synden er ikke god herre og tjene.
Men du trenger også å se at da du ble født på ny, ble du også satt fri fra syndens makt, og du døde fra din synd. Du er allerede korsfestet med Kristus, og din gamle syndenatur er død, og for at synden ikke lenger skal ha makt over ditt døde legemet må du se deg selv slik. Du må ikke la følelsene få fortelle deg din sanne realitet. Din sanne realitet er at du ikke leger er slaver under synd, men du er nå blitt tjener under rettferdigheten. (Les Rom kap 6)

Fordi dette er din sanne realitet kan du velge å ikke la synden lenger råde over deg. Det at du er en ny skapning betyr ikke at synd ikke lenger eksisterer eller at du ikke kan velge å synde, for selv om du er en ny skapning så kan du fremdeles velge å synde, men de gode nyheten er at det ikke er noe i deg lenger som vil dra deg til å synde (Se 1Joh 5:18). Du kan bli lurt til å tro det på grunn av dine følelser, for følelsene kan være sterke til tider, men du har autoritet til å ta de rette valgene i alle situasjoner. Du trenger bare å se den autoriteten du allerede har blitt gitt.

Du oppnår ikke seier over synd ved kraftig å prøve å ta deg sammen. Du oppnår ikke dette ved å prøve og gjøre gode gjerninger og forsøke å gjøre opp for det du har gjort, men ved at du bestemmer deg for å tro det Jesus har gjort for deg, at han satt deg fri fra syndens (lovens) forbannelse. Og du trenger å se at det Jesus også gjorde for deg på korset var at han korsfestet din synde natur, og synden har i realiteten ikke lenger noe makt over deg, du står ikke i gjeld til kjødet slik at du lenger skulle følge dens lyster (Rom 8:12)!

Dette handler om åpenbaring og om å tro å stole på denne åpenbaringen.

Husk at tro ikke er en følelse, men et valg. Det som gjør at vi ofte vakler i vår tro, er at vi ikke føler noe, eller vi har negative følelser, og vi tror mer på hva de forteller oss enn hva sannheten sier, og vi vakler i det valg vi har tatt om tro og stole på Gud.

Få med deg mer av denne undervisningen neste uke!Total Page Visits: 1074 - Today Page Visits: 1