I kjølevannet av at koronaviruset som i skrevet stund sveiper over verden har jeg hørt folk sitere skriftsteder og si at dette er Gud som er vred og det er hans straff over verden og dens synd.
Ikke alle sier dette direkte, men en del mener likevel at det er Gud som har sendt det og står bak det.

Noen snakker også om at vi må på veiene av land og folk (akkurat nå gjelder det stort sett de aller fleste land i forbindelse med korona viruset) eller verden og vi må be Gud om tilgivelse for at han skal sende helbredelse over landet og tilgi dem deres synd.
De er ofte sagt i forbindelse med at: Hvis vi er ydmyke, omvender oss og ber vil Gud høre oss og tilgi deres (og våres) synd og helbrede landet (2Krø 7:14), hvis ikke vil Gud komme med sin straff. Det siste er ofte ikke nevnt, men det handler også om dette i sammenhengen.

Et annet utrykk jeg ofte har hørt er at vi må stå i gapet.

Det er flere spørsmålstegn jeg stiller ved disse utrykkene, som jeg tro en del kristne ikke er klar over. De siterer dem, men de tar dem ofte ut av sin sammenheng.

Hvis korona viruset er en straff eller som et resultat av Guds vrede ville Jesus ha dødd forgjeves.

Abonner også på mine podkaster (flere alternativer, se logoer under)
Gi gjerne en gave på Vipps 900 90 354
Last ned (høyre klikk, og velg lagre som..)

Et annet utrykk jeg ofte har hørt er at vi må stå i gapet, dette er hentet fra Esekiel
Esek 22:30-31
30 Derfor lette Jeg etter en mann blant dem, en som kunne reise en mur og stille seg i gapet foran Mitt ansikt til vern for landet, så Jeg ikke skulle ødelegge det. Men Jeg fant ingen.
31 Derfor utøser Jeg Min vrede over dem. Jeg fortærer dem ved Min harmes ild. Jeg fører deres ferd over deres eget hode, sier Herren Gud.»

Det er flere spørsmålstegn jeg stiller ved disse utrykkene, som jeg tro en del kristne ikke er klar over. De siterer dem, men de tar dem ofte ut av sin sammenheng.

Det første spørsmålet er: Hvis Gud straffer og dømmer oss for vår og verdens synd i dag, hva var da hensiktene med at Jesus kom?
Hvis Gud i Jesus ikke har tilgitt oss (ikke tilregnet oss vår synd) og tatt straffen (sonet) for vår synd, hva var da hensikten med Jesus?

Er vi fremdeles i den gamle pakt?
Det var en tid der Gud straffet folkeslag for deres synder, men det hadde også sammenheng med en pakt som Gud hadde gjort med Abraham og jødene. Der de som var fiender av jødene var også fiender av Gud, men Paulus gjør det veldig klart at nå er ikke denne pakten slik lenger.
Jesus opprettet en ny pakt, og denne pakten er både for jøder og for greker (de som ikke er jøder). Det er ikke et fiendskap der lenger, slik det var i den gamle pakt.
Ef 2:16-19
16 Slik kunne Han også forlike dem begge med Gud i én kropp ved korset og ved den drepe fiendskapet.
17 Og Han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved.
18 For ved Ham har vi begge adgang til vår Far i én Ånd.
Kristus – menighetens grunnvoll
19 Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men medborgere med de hellige, og dere hører til Guds husfolk.

Ef 3:5-6
5 Dette mysteriet ble ikke gjort kjent for menneskenes barn i tidligere slekter, slik det nå ved Ånden er blitt åpenbart for Hans hellige apostler og profeter,
6 nemlig at hedningene er medarvinger, de hører med til den samme kropp og har del i Hans løfte i Kristus ved evangeliet.

Gal 3:28
28 Her er verken jøde eller greker, verken slave eller fri, verken mann eller kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus.

Ut i fra alle disse skriftstedene kan vi se at i den nye pakten, det vil si den som Jesus opprettet på korset da han sonet for vår synd og tilgang oss våre synder, den gjaldt ikke bare for jøder, men for alle.

Noen vil argumentere med: Jo det stemmer det, men «nå» handler det om de som er blitt kristne og de som ikke er det. De sier med andre ord at Gud fremdeles straffer de ikke-kristnes synder.

Jeg skal være enig på et punk, og det er at de som ikke er kristne har ikke fått tatt del i det som Jesus allerede har gjort (og jeg er ikke universalist), men jeg tror ikke Gud straffer de ikke kristnes synder eller dømmer de ikke kristne heller.

Se på disse skriftstedene som jeg tror mange glemmer når de bare siterer fra det Gamle testamentet:
Joh 3:17
17 For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham.

Joh 12:46-47
46 Jeg er kommet som et lys til verden, for at hver den som tror på Meg, ikke skal bli i mørket.
47 Hvis noen hører Mine Ord og ikke tror, dømmer ikke Jeg ham. For Jeg kom ikke for å dømme verden, men for å frelse verden.

Jeg tror dette er ganske klare og selvforklarende ord, men John 12 har jeg ikke hørt mange undervise over eller sitert. Av en eller annen grunn blir heller skriftsteder som nevnt til å begynne med, om dom, ofte nevnt når katastrofer eller pandemier skjer.

Jeg vet det står i sammenhengen i begge versene her fra Johannes at de som ikke tror er allerede dømt. Men det står er allerede, ikke: Vil bli. Og det er de selv som dømmer seg selv, ikke Gud.

Det skal også være en dommens dag, det står det flere steder i det nye testamentet, både Paulus og Johannes nevner dette, men dommen er ikke nå og dommen på dommens dag handler om hva vi har gjort med Jesus, om vi har trodd ham eller ikke.

Dette var fra Johannes, la oss se om noen andre sier noe lignende? Vi kan se på Lukas og Paulus.
La oss lese om Johannes og hans bror Jakob i fra Lukas. 
Jeg tror Johannes husket veldig godt denne hendelsen der Jesus irettesetter han, og det er kanskje derfor Johannes også nevner minst tre ganger i sitt evangelium at Jesus kom ikke for å dømme verden.
La oss lese det:
Luk 9:51-56
51 Da tiden for at Han skulle bli tatt opp nærmet seg, vendte Han ansiktet mot Jerusalem for å gå dit opp.
52 Og Han sendte budbærere foran sitt åsyn. Og de gikk og kom inn i en samaritansk landsby for å gjøre i stand husrom for Ham.
53 Men de tok ikke imot Ham, for ansiktet Hans var vendt mot målet for reisen, Jerusalem.
54 Og da Hans disipler Jakob og Johannes så det, sa de: «Herre, vil Du at vi skal befale ild å komme ned fra himmelen og fortære dem, slik som Elia gjorde?»
55 Men Han snudde seg og refset dem og sa: «Dere vet ikke hva slags ånd dere er av.
56 For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.» Og de gikk til en annen landsby.

Så igjen: Jesus kom ikke for å straffe eller ødelegge, men for å frelse!

La oss gå til Paulus og se hva han sier, han sier faktisk noe veldig radikalt!

2 Kor 5:18-20
18 Men alt dette er av Gud, Han som forlikte oss med seg selv ved Jesus Kristus, og ga oss forlikelsens tjeneste,
19 for Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så Han ikke tilregner dem overtredelsene deres, og har lagt forlikelsens ord ned i oss.
20 Så står vi da i en sendetjeneste på Kristi vegne, som om Gud selv inderlig formaner ved oss: Vi ber på Kristi vegne: La dere forlike med Gud!

Hva vil det si at Gud, ved og i Jesus, forliket verden med seg selv og ikke tilregnet dem deres overtredelser?

Først: Hva vil det si at han har forliket oss? 
Hvis du forliket deg med noen, hva gjør du? Du tilgir og kommer motparten i møte, du snur ikke ryggen til dem og ønsker dem dit pepperen gror.
Så Gud har tilgitt oss! Han er ikke sint på oss!

Det andre: Hva er overtredelser? 
Det er det gale vi har gjort, det vil si: synder.
Så Gud holder ikke våre synder opp imot oss, han tilregnet dem oss ikke.

Tilbake til Johannes, så kan vil lese at han sier noe av det samme i hans brev:
1 John 2:2
2 Og Han er selv soningen for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens.

Står det at Jesus bare er en soning for de kristnes synder? Nei, det står helt klart: Hele verdens!

Mitt siste spørsmål er dette: 
Hva er vår oppgave?
Er det å fortelle verden at Gud kommer for å dømmer deg? Pandemier er en straff fra Gud for din og andres synd? Turn or burn, omvend deg eller så…

Hvis dette var sant at Gud står bak pandemier som korona viruset, ville de som stenger grensene stenge Gud ute, for pandemien er jo Guds vilje (i følge de som tror dette). 
Og: Gud ville straffe spesielt de mest utsatte i samfunnet som de med underliggende sykdommer og de eldre.

Dette er ikke min Gud! Han står ikke bak pandemier, sykdommer eller andre ting som naturkatastrofer!

Også: Hvis Gud ikke tilregnes verden dens synd, hvorfor skal vi da be på vegene av dem at Gud må spare dem og tilgi dem? Du har verken kraft eller autoritet til å tilgi synd, den er det kun en som har, og han har allerede gjort det!

Og: Hvorfor må vi «stå i gapet» hvis Jesus allerede har gjort det?

  • Hvis koronaviruset er en straff eller som et resultat av Guds vrede ville Jesus ha dødd forgjeves.


Hva er de gode nyhetene som evangeliet betyr?
De gode nyheten er at Jesus allerede har tilgitt deg, han gjør ikke med deg etter din synd, han straffer deg ikke for dem, han har forlikt verden med seg selv og han har sonet din synd! Og vår oppgave er å fortelle dette til denne verden!

Vi trenger å fortelle: Det er en Guds som elsker deg, han gjorde alt for at du skulle ha kontakt med ham igjen, Jesus overvant syndens problem. Du kan oppleve fred, glede, tilgivelse og kjærlighet fra ham her og nå, og hans kjærlighet og tilgivelse vil aldri ta slutt! 
Du kan ta imot hans tilgivelse!

Det er dette vi trenger å fortelle denne verden, spesielt i den tiden vi er i akkurat nå.
Denne verden er full av frykt, vår budskap er ikke om mer frykt og en straffende og sint Gud, men kjærlighet.
Kjærligheten er Gud, og den driver all frykt ut.
Det er denne kjærligheten denne verden behøver, ikke fordømmelse, skam, skyld og frykt.
Min bønn er at vi alle, i den tiden vi er i, kan praktisere mer av dette.

La meg også si dette: Jeg er på ingen måte, imot bønn det er så absolutt noe vi trenger, men ikke for at Gud skal tilgi oss, men for at vår tro, handling og kjærlighet kan være mer virksom, og det er også en overnaturlig kraft i bønn som jeg ikke alltid kan forklare.

Jeg er heller ikke imot omvendelse og tilgivelse, dette er veldig viktig i våre forhold, og bekjennelse av synd gjør også at vi kan ha et åpen forhold med hverandre og med Gud, men det som er viktig er å se at du må ikke be om tilgivelse for å bli tilgitt, du er allerede tilgitt!

En siste ting som jeg vil nevne er dette: Du trenger ikke kjøpe beskyttelse mot korona viruset, Jesus gjorde alt ferdig for oss, og selv om det verste skulle skje, vil du fremdeles være sammen med han som elsker deg og som gav sitt liv for deg.

Det beste beskyttelsen for alle sykdommer er faktisk kjærlighet, når du opplever og erfarer den vil du ha gode følelser, og de er med på å styrke ditt immunsystem, det kan til og med lege deg.


Se hele undervisningen om følelser her!Vipps: 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787

Total Page Visits: 1204 - Today Page Visits: 1