Hva er Guds vilje? (tekst)


Opprettet onsdag 18. april 2012 01:00 Publisert Treff: 16911

Kategori: Les undervisningen

Share

Er alt som skjer med deg og i verden Guds vilje? Jeg har ofte hørt folk si at når noe galt skjedde så må Gud ha en vilje med det. Det kan være en ulykke som noen opplevde eller en som døde av kreft.

Men er det slik at alt ondt som kommer din vei er Guds vilje? Jeg er overbevist at det ikke er slik. Det å si at alt som skjer er Guds vilje er faktisk en djevelsk løgn. Hvorfor skal vi for eksempel be om en ting, når Gud allerede har bestemt utfallet av bønnen, og hvorfor kjempe mot synd, hvis jeg ikke kan gjøre noe fra eller til.

I denne undervisningen vil jeg gi deg noen nøkler til hvordan du kan forstå Guds vilje for deg.

Du kan også lytt til denne undervisningen her!
Mp3 Hva er Guds vilje?
Du kan også se denne undervisningen
Hva er Guds vilje (Video)

 


 Hva er Guds vilje?

Dette emne kan være et diskusjonstema for mange. Hvis du blir provosert av denne undervisningen vil jeg anbefale deg å lese alt, for da vil du kunne se hele bildet. Skriv gjerne til meg også og fortell meg hva du er uenig i.

En gang skulle jeg på en kristen leir, men det var noe feil med bilen min som jeg hadde satt på verksted. Da jeg skulle hendte bilen sa de at de ikke fant ikke ut hva som var feil. På vei hjem ba jeg veldig konkret: ”Gud, før jeg kommer hjem, vis meg hva som er galt med bilen.” Og Gud viste meg det. Jeg visste i denne situasjonen at Gud ønsket at jeg skulle på denne leiren, rett og slett fordi alternativet var å være hjemme og ikke oppleve Guds velsignelser. Men jeg kunne ha tenkt: ”Ja, ja da var det vel ikke Guds vilje at jeg skulle på denne leiren. Det kunne jo hende at det hadde skjedd en ulykke på veien og det var derfor Gud hindret meg.”  Jeg har hørt andre som har sagt lignende ting.
Jeg tar dette eksempelet fordi jeg vet at mang tenker slik, og når du gjør det vil jeg si at i de fleste tilfeller så blir vi frarøvet en velsignelse som Gud hadde tenkt at du skulle ha. Men kan ikke Gud stoppe oss da og lede oss et annet sted? Jo Gud kan stoppe deg og lede deg annerledes, men du vil vite at det er han som gjør det.

Er alt som skjer med deg og i verden Guds vilje? Jeg har ofte hørt folk si at når noe galt skjedde så må Gud ha en vilje med det. Det kan være en ulykke som noen opplevde eller en som døde av kreft.
Men er det slik at alt ondt som kommer din vei er Guds vilje? Jeg er overbevist at det ikke er slik. Det å si at alt som skjer er Guds vilje er faktisk en djevelsk løgn, for det gjør oss ineffektive og ute av stand til å kjempe mot ham. Hvorfor skal vi for eksempel be om en ting, når Gud allerede har bestemt utfallet av bønnen. Og hvorfor kjempe mot synd, hvis jeg ikke kan gjøre noe fra eller til.

Jeg tror de fleste av oss som er kristne vet at Gud er god og hans vilje for oss er det beste, men jeg tror fienden har kart å narre mange med å si at alt som skjer er Guds vilje, slik at vi ikke søker Guds vilje for våre liv. Mange ganger tror jeg de ikke tenker bevisst på det en gang, men tanker har påvirket mange uten at vi har vært klar over det.
Ofte kan vi lage teorier ut i fra erfaringer eller tradisjoner som vi har, isteden for å gå til Bibelen å se hva den sier, og tro det. Ofte lager vi våre egne teorier når vi ikke finner noen svar eller hvis svare betyr at jeg har et ansvar.
Jeg vil bare legge til at det kan være mange faktorer inn i bildet når Guds vilje ikke skjer, det trenger ikke ene og alene være at du ikke ber eller har vantro, men det kan være en årsak av flere. Før du føler deg for fordømt av dette vil jeg anbefale at du leser hele undervisningen.

Gud er vanskelig å forstå
En annen tanke som djevelen gjerne vil at du skal tro på er at Gud er vanskelig å forstå. Hans tanker er jo så mye større en våres, og det er nesten umulig å få innblikk i dem. Dermed slår vi oss til ro med at det som skjer det skjer, og det må jo være dette som er Guds vilje. Men dette er ikke Bibelsk!
Mitt ønske med denne undervisningen er å få deg til å se at alt som skjer med deg er ikke er av Gud. Og det er mulig å forstå Han og hva som er Hans vilje med våre liv. Jeg ønsker å bryte ned noen tankebygninger som fienden har lagt i dine tanker om kunnskapen om hvem Gud er..
2Kor 10:4f
 4 For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker,
 5 idet vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.

 

Kan vi forstå Guds tanker (og hans vilje)?

Gud ønsker at vi skal vite hva som er hans vilje for oss på alle områder i livet, fordi Han er interessert i livene våre, og ønsker at vi skal få det beste ut av dem. Han ønsker også at vi skal være effektiv i tjenesten for Ham. Derfor ber Paulus oss om å være kloke å forstå hva som er Guds vilje.
Ef 5:17
Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje!

En tanke som fienden har gitt mang her er: ”Guds tanker er så høye at de er umulig å forstå hva som egentlig er Guds vilje.” Men er dette sannheten? Det skriftstedet som ofte blir brukt i denne sammenheng er Jes 55:8. Og man siterer det slik: Hans veier er så mye høyere en mine veier og de er uransakelige. Står det virkelig at Guds tanker er så høye at vi ikke kan forstå noen av dem? La oss lese hva det virkelig står:

Jes 55:7-11
Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt.
For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren.
For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.
Ja, likesom regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som eter,
slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha framgang med alt som jeg sender det til

Hvilke tanker er det som ikke er Guds tanker? Jo, de mennesker som er ugudelig og urettferdig, men når den ugudelige og urettferdige omvender seg, da vil han få del i Guds tanker. Selv om vi er kristne har vi mange ganger ugudelige og urettferdige tanker, for vi lever i en verden der Guds tanker er fjert fra veldig mange, og vi lar oss påvirke av den. Men når vi lever i omvendelse og lar Guds tanker, som han formidler gjennom sitt ord, få grobunn i våre sinn, vil Guds vilje ha fremgang og vekst i våre liv. Les Salme 1
Sal 1:1-3
 1 Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,
 2 men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt.
 3 Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til.

En annen ting er at dette var skrevet på Gamle Testamentes tid. I det Gamle Testamentet var det ikke alle som hadde tilgang til å forstå Gud, derfor sendt Gud salvet personer som; profeter, ledere og konger som kunngjorde hva Guds vilje var. Et eksempel er Moses som fikk vite Guds vilje for Israels folk. Det var ingen andre enn Moses som Gud åpenbarte sin vilje for. Så det var kun utvalgte personer som kunne ha samfunn med Gud i GT, men da Jesus kom og døde sendte han Den Hellige Ånd til oss, som skulle veilede oss til den fulle og hele sannhet.
Joh 16:13
 13 Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere.

Så Den Hellige Ånd er her for å veilede oss til hva som er Guds vilje. Djevelen ønsker villede oss og å skjule sannheten om Gud for oss, mens Den Hellige Ånd ønsker å åpenbare hvem Gud er og hva hans vilje er for oss.

Paulus skriver også:
Kol 1:9-11
 9 Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dag vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand,
 10 så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud,
 11 og blir styrket med all kraft etter hans herlighets makt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet.

Hvis Paulus mente at det ikke gikk an å vite hva som var Guds vilje, hvorfor skrev han da til menigheten i Kolossæ at de måtte fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand?
Jeg tror det er ganske klart at Gud vil at vi skal søke hans vilje og å kjenne den.
Det å få kunnskap om Guds vilje vil også føre til at vi handler deretter. Jeg tror vi mangler mye av dette i norsk kristenhet i dag. Vi søker for eksempel ofte mer hva som er lommebokas eller bankkontoens vilje, isteden for og virkelig søke hva som er Guds vilje.

Mer vi vet Guds vilje, jo mer effektiv er vi tjeneste for ham. Vi vil også bli mer fylt av Guds kraft i våre liv og bære frukt i vår tjeneste. Lengter ikke du etter dette? Jeg gjør i hver fall det!
Guds tanker er mange ganger veldig mye høyere enn våres, men vi trenger i mange tilfeller å omvende oss og starte med å fylle oss med sannheten slik at vi kan vite hans tanker og ønsker er for oss. Denne verdens tankegang er mange ganger forferdelig langt borte fra hva som er Guds vilje og tanker også, og vi lar oss i stor grad påvirke av dem.  

Tar med et skriftsted til som sier dette klart.
Rom 12:2
 2 Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.

Hvis vi ikke kunne forstå Guds vilje, hvorfor sier Paulus at vi kan dømme om hva som er hans fullkomne vilje? Her står det rimelig klart at vi kan dømme om hans vilje, men hva er problemet? Jo hvis våre sinn er lik denne verdens, kan vi ikke dømme om hva som er Guds vilje, men hvis våre sinn blir forandret kan vi det. Så igjen handler det om å omvende seg ved å bytte ut de gale tankene med Guds tanker.

Det å tro at Guds vilje er vanskelig å forstå hindrer oss i å søke Hans vilje, og det er nettopp dette som fienden vår ønsker at vi skal tenke, for det gjør oss også ineffektive i vår vandring og felleskap med Gud. Derfor trenger vi å tenke annerledes, vi må se sannheten, og det er hva jeg blant annet gir deg nå.  
 


 

Hvordan får vi innblikk i Guds tanker (og hans vilje)?


Guds vilje finner vi i Bibelen. Vi har enormt mange løfter her som kan brukes i så å si alle situasjoner.

Si at du frykter for noe, som at du vil få en dødelig sykdom for eksempel. Hva sier Bibelen om frykt? Jo den sier at vi ikke trenger å frykter for noe, for Gud er mektig til å løse oss fra frykten (Se for eksempel Jes 41:10). Det er 364 løfter om å ikke frykte i Bibelen, så det er nok løfter å ta av på dette område faktisk en for hver dag. Vi trenger ikke å spørre Gud om: ”Er det din vilje at jeg skal ha frykt? Det kan jo hende du vil noe med dette Gud?” Gud har sagt at vi ikke trenger å frykte! Dette er sannheten, dette er Guds ord. Så hva gjør vi da hvis frykt kommer? For den kommer for alle, jo vi kan stå den imot og ikke la den lede oss ut av Guds vilje.

 • Frykt er aldri Guds vilje, den vil heller lede deg vekk fra hva som er Guds vilje for deg!


Jeg har hatt og kan til tider kjempe med frykt fremdeles, men jeg har lært meg til å bruke et våpen, nemlig Guds Ord. Finn et løfte for den frykten  og den vanskelige omstendighetene du opplever. Er det legedom du trenger, bekjenn Jes 53:5: ”Ved hans sår har jeg fått legedom.” Bekjenne det til du begynner har fått ryddet vekk vantroen. Det er en kamp, en kamp som jeg selv har stått mye i, men ikke gi deg, fortsett å bekjenn selv om du ikke ser ting skje i det synlige med en gang. Tro er å ikke gi seg, tro er å holde ut og stole på at Ordet er sant!

Ordet vil forandre ditt sinn slik at du begynner å tenke Guds tanker, og når vårt sinn fornyes vil vi mer og mer kunne dømme om hva som er Guds vilje.
Rom 12:2.
Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.

I enkelte engelsk oversettelser (som NIV) er: ”skikk dere ikke lik verden” oversatt med: ”ikke la deg ikke lenger påvirke av denne verdens tanke mønster.” Vi lar oss påvirke av denne verdens tankemønster i stor grad.
Grunne til at vi ikke alltid klarer å vite hva som er Guds vilje, kan ha noe med at vi rett og slett er så påvirket av denne verdens måte å tenke på at vi ikke klarer å se hva Gud egentlig vil?

Et spørsmål du trenger å stille deg er: Hva er det du mediterer/tenker mest på? Er det hva som vil skje i neste episode av Hotell Cæsar eller en annen serie du følger, eller en film du har sett. Eller er det Guds ord. Hvis dine tanker er mer opptatt av denne verden enn Gud, er det ikke så merkelig om du ikke finner Guds vilje og at du har masse vantro.
Dette sier jeg ikke for å fordømme deg, men det er et faktum. Husk også om du bruker mye tid foran TV-en eller PC-en, kanskje mye mer enn du burde, så er Gud like glad i deg. Det jeg ønsker å vise deg er at det du  fyller ditt sinn med vil påvirke deg, og hvis du fyller deg mye med det som er sant, godt, rent også videre vil dette gi deg kraft til  å vinne over negative ting i ditt liv. Du vil klare å holde djevelens løgner og planer for ditt liv borte fra deg. 

Vi kan forstå Gud!
Er ikke det ikke gode nyheter at vi faktisk kan forstå Gud? Gud er ingen gjerrig og hemmelighetsfull Gud, men han ønsker å dele ting med oss etter hvert som vi kan bære det og vokser i vårt liv med ham.

Vi vil nok aldri helt fullt ut forstå alle Guds tanker, men vi kan få innsikt i mange av dem og spesielt de han har får våre liv. La oss derfor søke ham og lære ham bedre å kjenne, slik at vi kan forstå mer av hans vilje!

Hos 6:3
Så la oss lære å kjenne Herren! La oss søke med iver å lære ham å kjenne! Hans oppgang er så viss som morgenrøden, og han kommer til oss som regnet, som et senregn som væter jorden.

Hvis denne tankegangen om at Gud er vanskelig å forstå påvirker deg, vil du heller ikke ha noe motivasjon til å lære Gud å kjenne. Hvorfor skal man lære noen å kjenne når man ikke forstår personen allikevel. Hvis jeg aldri kunne forstå meg på noen av mine venner, da ville jeg heller ikke ønske å være sammen med dem, ville jeg vel? Er ikke dette det samme med Gud? Det er viktig å ha et rett bilde av hvem Gud er, ellers vil vi stagnere og ikke motta de velsignelser som Gud har for oss.
En annen ting: Hvis alt som skjer er Guds vilje, hvorfor skulle jeg med iver prøve å finne ut av den?

Hva med dette skriftstedet, står det ikke her at vi ikke kan kjenne Guds sinn?
Rom 11:33f
 33 Å dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier.
 34 For hvem kjente vel Herrens sinn? Eller hvem var hans rådgiver?

Det viktig å se skriften i sin sammenheng. Hvis vi leser sammenhengen her ser vi at Paulus snakker om at jødene forkastet budskapet om Jesus, derfor er det nå gitt til hedningene. Det vil si oss. Men det finnes fremdeles håp for jødene. Her er det Paulus lovpriser Gud sier: ”Å dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud.”
Legg merke til at det stå: ”For hvem kjente vel Herrens sinn.” Kjente står i fortid. Vet du hvorfor? Det var nemlig en hemmelighet ved evangeliet som jødene i GT ikke forstod, men for oss ble denne hemmeligheten åpenbart; dette var at frelsen ikke bare var for Israels hus, det vil si jødene, men den ble også gitt til hedningene, det vil si oss.
Ef 3:1-9
 1 Derfor bøyer jeg mine knær, jeg, Paulus, som er blitt Jesu Kristi fange for deres skyld, dere hedninger –
 2 så sant dere har hørt om husholdningen med den Guds nåde som er meg gitt for dere.
 3 Ved åpenbaring har han kunngjort for meg hemmeligheten, slik jeg ovenfor har skrevet med få ord.
 4 Når dere leser det, vil dere kjenne min innsikt i Kristi hemmelighet.
 5 Den var ikke i tidligere tidsaldre gjort kjent for menneskenes barn slik som den nå er blitt åpenbaret for hans hellige apostler og profeter ved Ånden:
 6 At hedningene er medarvinger, de hører med til legemet og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet.
 7 For dette evangelium er jeg blitt tjener i kraft av den Guds nådes gave som er gitt meg ved virksomheten av hans kraft.
 8 Til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom,
 9 og å opplyse alle om hvordan husholdningen er med denne hemmelighet som har vært skjult fra evige tider i Gud, han som skapte alt ved Jesus Kristus.
(les gjerne mer av dette kapitelet)

Les også Apg 10, Peter i Kornelius sitt hus.
Så når Paulus sier: ”For hvem kjente vel Herrens sinn” tror jeg denne lovprisningen sikter til ”hemmeligheten” som nå er blitt åpenbart.

Hva når jeg ikke har et skriftsted å gå til?
Jeg tror at hvis vi kjente Guds ord godt nok, så ville vi ikke ha behov av og spørre Gud hele tiden hva som er hans vilje. Vi vil automatisk vite det. Men det er tilfeller der vi ikke har et skriftsted å gå til, og hva gjør vi da?
En ting vi kan gjøre er å spørre oss selv om dette er noe i henhold til Gud karakter. Hvis du føler at du skal gi penger til fattige, kan du jo spørre: Hva ville Jesus ha gjort?
Kanskje Gud har gitt deg et misjonskall, og du lurer på om det er Guds vilje for deg til å dra til et bestemt land. Da kan du kanskje først dra på et korttidsteam dit, og hvis du kjenner at dette landet fikk jeg et hjerte for, da er dette Guds vilje.
 Hva er Guds vilje for mitt liv?

Mange kristne er veldig usikre på hva Gud vil med livene deres, og de opplever det vanskelig å skjønne hva som Gud egentlig vil.

Ofte er vi redde for at vi ikke vil ta et perfekt valg etter Gods fullkomne vilje. Og hvis vi går glipp av det, er alt tapt. Men det er en løgn fienden, ja Gud har en god og perfekt plan for ditt liv, men det betyr ikke at hvis du har rotet det til for deg selv, så har ikke Gud har andre planer for deg. Gud har alltid den beste planen for deg, selv om du har rotet det til! Han kan selv gjøre et dårlig valg du tok, til noe godt. Kanskje du lå med noen når var en tenåring, og du ble gravid. Du fødte barnet, men du følte alle planene som Gud hadde for du bare forsvinner. Men så ser du at barnet du fikk er velsignelse også, og etter en stund ser du at du livet er annerledes at det du kanskje drømt om da du var ung, men Gud har likevel snudd en vanskelig ting til en velsignelse og det var kanskje til og med bedre en hva du hadde forventet.

Andre årsaker kan være denne tanken som jeg begynte med: Det er vanskelig å vite og forstå hva som er Guds vilje, eller de venter på at Gud skal komme og skrive på veggen det som de skal gjøre. Men det å vite Guds vilje er ikke så vanskelig som vi noen ganger skal ha det til.
 
Det er Gud som gir oss ønsker om å gjøre ting for han i våre hjerter, og derfor er hva vi ønsker ofte det han ønsker.

Tenk etter: Hva er det jeg har lyst til å gjøre for Gud. Hvis du for eksempel ønsker å hjelpe andre og ha omsorg for mennesker, kaller han deg kanskje til å bli sykepleier. Hvis du kjenner du har lyst til å undervise, kaller han deg kanskje til å bli forkynner eller lærer.

"Hvordan kan jeg vite at dette ønske jeg har ikke er fra meg selv eller fra djevelen?"
Hva er djevelens ønske med ditt liv da? Han vil vel ikke at du skal tjene Gud i det hele tatt, så dermed kan ikke de drømmen du har om å tjene Gud kommer ikke fra ham. Det han forsøker på er å kvele din drøm.

Test
Testen du kan ta for å sjekke ut om drømmen er fra deg selv eller ikke er: Innebærer denne drømmen at du skal bli populær og bli æret, eller innebærer den et ønske om å hjelpe og å sette mennesker i frihet slik at Jesus navn blir æret. Underveis mot ditt mål kan du selvfølgelig bli fristet til å misbruke det du oppnår til at du får ære, men her snakker jeg om hvilken grunnholdning du har. Hvis din grunnholdning er å elske Gud og din neste som deg selv er du på rett vei.


Guds vilje er nå!
Gud er egentlig ikke så interessert i alt hva vi skal gjøre eller vil gjøre for ham. I vesten så er vi veldig opptatt av hva vi skal gjøre og vi føler vi får verdi ved alt det vi gjør, men Gud tenker ikke slik! Du er ikke noe mer verdifull for Gud ved hva du gjør!
Gud elsker deg og er fornøyd med deg akkurat nå, ikke en gang i fremtiden når du er i en eller annen tjeneste for Gud.
Ikke stress med om du er i Guds vilje eller ikke, bare hold deg nært til Gud, og han vil lede deg skritt for skritt.
Mange tenker at om jeg bare kommer inn i Guds perfekte vilje med mitt liv, da vil jeg bli lykkelig, ha fred og få verdi. Men Guds vilje er akkurat nå, ikke bare en gang i fremtiden!  
Gud ER akkurat nå! Han er ikke den store jeg var, eller den store jeg kommer til å bli, men han er den store jeg er!

Ikke tenk så mye på hva er Guds vilje for deg i fremtiden, tenk heller på: Hva er hans vilje for meg akkurat nå. Hva vil han at jeg skal tenke og gjøre nå? Hva vil han at jeg skal føle akkurat nå? På det siste kan jeg svare helt sikkert: At du er elsket og akseptert av Ham!!
Hans vilje for deg akkurat nå er at du kan hvile i dette at Gud elsker deg, aksepterer deg, han har omsorg for deg og at du er verdifull!

Akkurat nå ønsker han at du skal sitte ved hans føtter og høre på hva han vil si deg.
I Lukas så finner vi historien om Marta og Maria. Marta var travelt opptatt med alt hun måtte gjøre for Jesus, mens Maria satt ved Jesus sine føtter og bare lyttet til ham. Når Marta konfronterer Jesus med alt hun måtte gjøre, og at Maria bare satt og lyttet på Jesus, sier Jesus:  
Luk 10:41-42
41 Og Jesus svarte med å si til henne: “Marta, Marta, du er bekymret og urolig for mange ting.
42 Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.”
(BGO)

Så Maria valget å sette seg ned ved Jesus sine føtter og bruke tid med Jesus, mens Marta var opptatt av alt som skulle gjøres.  Jesus sier heller ikke at Marta hadde feil og at det ikke var viktig å gjøre noe, men å velge først å sette seg ned og lytte til hva Jesus har og si, er den gode del. Det er det beste og det som er mest viktig, med andre ord, ikke alt som skal og må gjøres.

Dette viser oss et veldig viktig prinsipp: Gud er ikke så opptatt av alt du gjør eller skal gjøre, men han er opptatt av å ha fellesskap med deg!
Han bare ønsker at du skal sette deg ned ved hans føtter, ta deg tid med ham, og lytte til hva han har og si. Hvis vi følger dette prinsippet, vil vi vite i en hver situasjon hva vi skal gjøre, vi trenger ikke å stresse med å vite Guds vilje for våre liv til punkt og prikk.

Det eneste Gud ønsker akkurat nå er at du har et hjerte som søker ham, som ønsker å lære ham mer å kjenne! Og jeg vet at du er en slik person, ellers hadde du ikke lest dette. Det handler ikke om alle de gale tingene du gjorde i går eller i dag morges heller, men det handler om at du er villig til å søke ham akkurat nå.

Jeg har et godt råd til deg: Sette deg gjerne ned en gang om dagen sammen med Gud, og bare si til Gud: Her er jeg, du ser meg akkurat nå selv med alle mine feil og mangler, men jeg takker deg for at du allikevel elsker meg og du aksepterer meg akkurat nå!

Minn deg selv mange ganger daglig på at Gud elsker deg ubetinget, når du gjør dette vil all frykt for fremtiden forsvinne!
Hvordan vet jeg Guds vilje?

Jeg vil gjerne fortsette litt med deg jeg begynte med i forrige kapittel. Jeg tror dette er veldig viktig og kanskje det mest essensielle med denne undervisning, så jeg vil utdype dette med å finne Guds vilje for våre liv litt mer.

Hvor lett det er å finne ut av Guds vilje har også forbindelse med hva slags bilde vi har av Gud. Hvis vi har et bilde av Gud som en streng og perfeksjonistisk far, har vi større problemer med å virkelig søke og finne ut hva han vil, for vi er redd for å ta et galt valg som han ikke er fornøyd med.

Hvis du er redd for at du vil ta et galt valg som Gud ikke hundre prosent vil være fornøyd med, er ikke løsningen å prøve hardere for å finne ut av Guds vilje, for problemet ligger i hva slags bilde du har av Gud.
Hvis du har en følelse av at Gud aldri er fornøyd med deg og at det alltid er noe mer, er dette kun en følelse du har som kommer av et galt bilde av Gud! Og tankene som du har er ikke fra Gud, men fra fienden.

Djevelen er perfeksjonist, han vil alltid si at det er noe mer. Han vil alltid si at lykken, gleden og freden ligger i fremtiden en gang, når du har tatt gode og perfekte valg, men du kan aldri oppleve det nå.

To feller
Det er i hovedsak to feller vi faller i når det kommer i å finne ut om hva som er Guds vilje. I en del tradisjonell kretser tenker mange at Guds vilje er alt som skjer med meg, og vi kan ofte ikke helt finne ut av den, og man søker den ikke veldig aktivt, om noe i det hele tatt.
I de mer karismatiske retningene har man mye fokus på å finne Guds vilje, men ofte er det forbundet mye med stress, og man må vite Guds vilje i hver minste detalj. I noen ekstreme tilfeller til og med hva som de skal ta på seg, og hva de skal spise hver dag.
Jeg har selv vært mye i de karismatiske kretsene, og jeg har sett andre og har selv opplevd hvordan mennesker stresser med å finne Guds ”perfekte” plan for våre liv og alle detaljene rundt det.

I en del karismatiske sirklene, har de fokus på vårt frie valg, med de sier også at Gud har en helt spesifikk vilje og menig i alle ting og vi må passe på å finne ut hva Gud virkelig vil til minste detalj. De tenker at Gud vil kontrollere hver detalj, og vi må passe på å alltid velge rett.
Dette minner meg mer om overbeskyttende foreldre, som alltid vil kontrollere at barna tar det ”rette” valget. Dette er faktisk basert på frykt, frykt for frihet!

La meg presentere et tredje syn for deg, som jeg tror er mer korrekt:
Ja Gud har en god plan for ditt liv og han ønsker at du skal da de beste valgene! Men han ønsker ikke å kontrollere deg. Han ønsker å gi deg instruksjoner så du tar gode valg, men han gir oss også rom til at vi kan ta våre egne valg! Gud sier: Hva vil du spise i dag? Hva slags utdannelse er det du ønsker å ta? Hvem er det du ønsker å gifte deg med?
Der er så mye stress i en del kretser om dette med hvem man skal gifte seg med. Man tenker ofte at Gud har utvalgt kun en til meg, og jeg må passe på å finne den ”perfekte” som Gud har for meg. Selv i dette tror jeg på at Gud gir oss valg (og den vi gifter oss med er den rette, fordi du har valgt han/henne). Han sier ikke: Dette er kun den rette, men han ønsker å være med deg og lede deg i ditt valg, slik at du tar et godt et som ikke vil føre til masse problemer senere. Det er nok også en del valg som også Gud vil si: Dette vil ikke være bra for deg.
Hvis vedkommende du ønsker å gifte deg med, eller er forelsket i, ikke er kristen er jeg sikker på at Gud vil si: Jeg har noen forslag som er mye bedre for deg!

Gud har ikke forutbestemt alle detaljer i ditt liv, men han gir deg instruksjoner og valgmuligheter!

I Edens hage gav Gud en instruksjon til Adam og Eva; det var ett tre de ikke skulle spise av, men Gud gave dem også mange valgmuligheter, for det var tusenvis av andre tre de kunne ete av.
Så Gud gir oss instruksjoner og valgmuligheter.

 • Gud har skapt oss til frihet, frihet til å ta selvstendige valg og han gleder seg over at vi har denne friheten.

 

 • Så når det kommer til Guds vilje så har Gud gitt oss mye frihet, men husk også at han ønsker å være med deg i dine valg.
  Så igjen: Gud vil ikke kontrollere hver minste detalj vi gjør, men Han ofte spør: Hva vil du?
 • Gud kontrollerer ikke alt du gjør eller ønsker å kontrollere alt, men han ønsker å være med deg i alt det du gjør.


Jeg har lov til alt.
Det er noe som Paulus skrev som jeg har hørt få undervise om, men som er viktig i denne sammenheng. For i lyset av denne friheten som vi har til å velge, gir Paulus oss noen instruksjoner.
1Kor 6:12
12 Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men jeg vil ikke at noe skal få makt over meg.
(BGO)

Ordet gagner her kan også bety: Ikke alt er til hjelp for meg, ikke alt har fordeler for meg, er godt for meg eller tjener til det gode.

Fire gylne instruksjoner når det kommer til Guds vilje:

Det er fire ting du kan spørre deg selv om når du står ovenfor et valg eller om det er ting som du allerede gjør og som du lurer på er Guds vilje?

 1. Vil det være/er det bra for meg? 1Kor 6:12a.
 2. Kan det få makt over meg/har det makt over meg (er jeg avhengig av det)? 1Kor 6:12b
 3. Vil det skade/skader det andre? 1Kor 8:8-13.
 4. Ærer det Gud? 1Kor 10:31.


Vi er skapt til frihet!
Husk igjen at Gud har skapt og kalt oss til frihet! Og jeg vil oppmuntre deg til å søke hans vilje og til å være åpen for hans vilje i alle ting, men ikke stress med om alle valg er det hundre prosent perfekte eller ikke. Du vil aldri nå ditt uansett, og husk at Gud kan alltid snu et dårlig valg til noe godt allikevel!
Ikke stress med det, bare elsk og stol på Gud

Det var en person som stresset veldig med å finne Guds vilje, og en av våre kirkefedre, Augustin, sa til denne personen: Elsk Gud, og gjør ellers hva du ønsker.

Jeg tror dette er riktig. Hvis du elsker Gud, trenger du ikke være redd for å ta gale valg, for når du elsker Gud vil du ta valg deretter. Grunnen til at vi synder og tar gale valg er rett og slett fordi vi ikke stoler på og elsker Gud, og løsningen til å elske Gud mer er heller ikke å fordømme oss selv fordi vi ikke elsker Gud nok, men det handler om med iver lære Gud mer å kjenne (husk Hos 6:3)!

Galaterbrevet snakker også en del om friheten som Gud har gitt oss. Paulus sier også her:
Gal 5:13-14
13 For dere, brødre, er blitt kalt til frihet. Bruk bare ikke friheten som en anledning for kjødet, men tjen hverandre ved kjærligheten!
14 For hele loven er oppfylt i ett ord, nemlig dette: Du skal elske din neste som deg selv!
(BGO)

 Hva med Guds vilje og sykdom?

Jeg vil si litt om dette med lidelser og Guds vilje senere, men jeg tror ikke det Guds vilje for noen å være syk. Jeg kan ikke finne noe skriftsted i Bibelen som støtter denne tanken (Paulus torn i kjødet var ikke en øyensykdom, og Gud satte Job fri til slutt).

Hvis vi leser evangeliene vil vi ikke finner noe sted at Jesus ikke helbrede noen som kom til ham. Det var mange mennesker som ikke kom til ham, og det var ikke alle steder der han kunne helbrede alle, men Bibelen sier at alle som kom til ham for helbredelse, fikk den. Du kan heller ikke lese noen sted i Bibelen at Jesus sa til en syk person at de skulle være syk for å ære Gud, men tvert imot de ble helbredet slik at Gud ville være få ære. Sykdom ærer ikke Gud, men helbredelse gjør. Da Jesus døde på korset døde han ikke bare for vår synd, men også vår sykdom. Bibelen er faktisk veldig klar på dette!
Jes 53:4f
 4 Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig.
 5 Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.

1Pet 2:24
 24 han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt legt.

Alle kristne tror at Jesus tok vår synd, men mange tror at sykdom er noe vi må fremdeles bære på. I dette skriftstedet står det helt klart at han tok både vår synd og vår sykdom.
Vi må kjempe med begge deler, for vi blir alle fristet fra tid til annen, men det er mulig å overvinne det, for Jesus tok det på seg, han bar det. Ikke bare synd, men også din sykdom.

Det er i Guds karakter å helbrede deg!
Men kan ikke Gud bruke sykdom da? Jo, det kan han, for han kan vende det onde til det gode, men det er allikevel ikke hans vilje.

I mange år slet jeg med en sykdom som legene ikke klarte å finne en løsning på. Jeg slet blant annet med pusteproblemer og kraftige allergier og når jeg brukte astma medisin eller andre medisiner for allergier ble jeg enda verre. Det var til tider forferdelig frustrerende og vanskelig, men jeg slo meg aldri til ro med at det var Gud som vil at jeg skulle lide med denne sykdommen. Jeg har lært utrolig mye gjennom den, men det var Gud som har vendt det onde til det gode. I utgangspunktet var det ikke Guds vilje at jeg skulle ha denne plagen, men det var faktisk en frykt jeg selv hadde hatt og som fienden brukte, som gjorde meg syk, ikke Gud.

Hvorfor hender det at helbredelse ikke skjer?
Jeg vet ikke alle svar her, men det har helt klart mye med det som jeg allerede har fortalt. Hvis jeg tror at det ikke er Guds vilje for meg å bli helbrede så blir jeg heller ikke frisk. Vi trenger også å fornye våre sinn og tro det som står i Guds Ord. Vi trenger i mange tilfeller å kjempe også, kjempe mot vantro og tanker fra fienden. Jeg vil bare skynde meg å si at det å kjempe er ikke det samme som å streve, men å hvile i Guds løfter. Utsagnet kan virke litt motstridene, men det er når jeg bekjenner løftene at jeg føler jeg kan hvile fra de negative tankene som sykdommen bringer med seg. For eksempel når tanker kommer som: ”Du vil aldri bli frisk og du vil bli bare verre.” Kan jeg hvile i Guds løfte som sier:
 Jer 29:11
 11 For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp.

Det er på denne måten jeg kjemper imot de gale tanker og følelser djevelen kommer med.

Har det noe med vantro å gjøre?
Når jeg leser evangeliene er det helt klart at det har noe med vantro å gjøre (Matt 21:22), enten vantro til den som er syk (se for eksempel Matt 9:22, 29), eller vantroen til den som ber (se for eksempel Matt 15:28). Vi kommer ikke utenom dette. Så det å si at det ikke har noe med vantro å gjøre er ikke bibelsk.

Men mange har dessverre trådd feil når det kommer til tro og falt i den andre grøfta. De har ofte skapt fordømmelse og skyldfølelse isteden for å gi tro og oppmuntring til mennesker som trengte helbredelse. Vi skulle heller oppmuntre hverandre med Guds Ord, enn å si til en person at han har for liten tro.

Jeg mener faktisk at det er veldig galt og bare konkludere med å si til en person at de har for liten tro, for du setter deg selv også i et glasshus. Hvis de har for liten tro, hva da med din tro? Du burde jo også ha tro nok til at den personen kunne blitt helbredet. Jesus kunne påpeke disiplenes mangel på tro, fordi han hadde en fullkommen tro og tillit til Gud, men ingen av oss er Jesus, og jeg tror ingen av oss kan si at de andre har for liten tro, uten å se på vår egen tro først.

Hvis vi mener en person har mye vantro, og at vår tro er så mye sterkere, er vi stolte og dømmer andre og er ikke til hjelp. Hvis en person har mye vantro er det vår oppgave å oppmuntre han til å tro. Jeg sier ikke til en ikke kristen: ”Du har ingen tro, så bare glem å bli en kristen.” Vi hadde ikke fått mange kristne på denne måten, men jeg ville gjøre alt jeg kan for at vedkommende skulle begynne å tro?

Det sterkeste og mest effektive måten vi kan vinne mennesker på er å fortelle om hva Gud har gjort i våre liv, og skape tro i de som ikke tror. Jeg tror det er det samme når det kommer til sykdom.

Bare for å nevne at en av de åndelige gavene i 1 Kor 12 er overnaturlig tro, og jeg tror at denne gaven kan være i funksjon i noen tilfeller (og i veldig mange tilfeller hvis vi aktivt søkte den). Dette er en tro som ikke har med din egen tro å gjøre, men den blir gitt deg i situasjonen du er oppe i.
Gud er god og han vil ditt beste, derfor vær frimodig å stå fast i Guds løfter.
Hva er djevelens vilje?

For å finne Guds vilje kan vi jo mange ganger spørre oss selv om hva som er djevelens vilje.
Det er faktisk ikke så vanskelig å finne ut hva som er djevelens vilje heller!
Paulus skriver til menigheten i Korint om å vise kjærlighet til en som hadde sviktet troen. Og i denne forbindelse sier han: 
2Kor 2:10f
 10 Og den som dere tilgir noe, ham tilgir også jeg. For det jeg har tilgitt – om jeg har hatt noe å tilgi – det har jeg tilgitt for deres skyld, for Kristi åsyn,
 11 for at vi ikke skal bli overlistet av Satan. For hva han har i sinne, det er vi ikke uvitende om.

Mange sier at vi skal ikke vite så mye om djevelen, men Paulus sier her at Korinter menigheten ikke er uvitende om hva han vilje. Han vil blant annet ikke at vi skal vise kjærlighet til hverandre.

Jeg tror det er en god ide å finne ut hva fienden vil. I en krig prøver den som kriger mot hverandre å finne mest mulig ut om fienden slik at de kan finne ut de andres strategi og deres svakheter og dermed finne ut hvordan de kan angripe.
Vi er i en krig, og vi har en fiende som er aktiv 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Skulle vi ikke da prøve å finne ut hva som han har i tankene og hvordan han kan angripe oss?
Jesus sier også veldig klart hva som er djevelens vilje og hva som er Guds vilje. Han summerer dette i to setninger i Joh 10:10:
 10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.

Hvis du er syk, har din helse blitt stjålet fra deg, lider du av motløshet, har djevelen stjålet din glede. Han vil gjerne ødelegge ditt liv med sykdom, ulykker, frykt, bekymring, bitterhet, selvmedlidenhet m.m. Han vil til og med røve din frihet.
Jesus kom for at du og jeg skal ha liv og liv i overflod. Hva vil dette si? Hvis du er syke eller har frykt er dette noe som bringer død. Kanskje ikke fysisk i første omgang, men sjelelig, slik at våre drømmer og visjoner dør. Gud ønsker at du skal ha det godt på alle måter, spesielt i ditt sjelsliv, det vil si i dine tanker. Gud vil ikke at du skal tenke død, som at du er mislykket, du vil aldri bli frisk også vider, men liv.
Johannes sier i sitt tredje brev til en god venn:
3Joh 2
 2 Du kjære! Jeg ønsker at du i alle ting må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt.

Så Gud ønsker at du både sjelelig og fysisk skal ha det godt.

Begynn å tal liv over livet ditt.
Kanskje du har bekjent død over deg, som at du er mislykket, du kommer aldri til å få det til, jeg vil aldri bli frisk også videre. Omvend deg og begynn å tal liv isteden.
Dine ord påvirker det du tror, hvis du ikke taler ut Guds vilje, vil du heller ikke tro det, men du vil så vantro og forbannelse isteden.

Hva er det å si forbannelser? Er det å si: "Jeg forbanner deg?"
En gang var Jesus på vei til en by som het Betania. Han var sulten, så da han fikk øye på et fikentre, gikk han bort for å se om det var fiken på det. Da det ikke var det, sa Jesus: "Aldri mer skal noen spise frukt av deg."
Neste dag kom de forbi det samme treet. Da sier Peter: "Se, fikentreet som du forbannet, er visnet!"(Mark 11:12-13 og 21)
Hva var det Jesus hadde sagt? Jo: ”Det skal aldri bære mer frukt på deg.” Jesu ord gjorde at dette treet døde. Det samme ønsker djevelen at vi skal gjøre over våre liv, han vil at vi skal bekjenne forbannelse, slik at det livet vi har, våre drømmer og visjoner, dør ut.
Gud vil at du skal ha liv og liv i overflod. Bekjenn og fyll dine tanker med Guds vilje og du vil oppleve at dine drømmer og visjoner kommer til livet igjen.
Gi ikke djevelen rom (Ef 4:7) og bekjenn hans vilje, men fyll deg med hva Gud sier i sitt Ord og Hans vilje.


 

Kristenskjebnetro

Jeg skal nå gå litt mer inn i denne tankegang som sier at det som skjer det skjer, vi kan ikke gjøre noe fra eller til.
Dette er en tankegang eller festningsverk som jeg vil kalle kristen skjebnetro.
Kristen skjebnetro er: Å godta alt som skjer å si at Gud har en vilje med det.

Jeg jobber i et Buddhistisk land som misjonær, og her er skjebnetroen veldig sterk. De tror at hvis noe galt skjer er det forutbestemt, du kan ikke styre din egen skjebne. Din skjebne ble forutbestemt av dine gjerninger i ditt forrige liv.
Skjebnetro er på ingen måte forenelig med Bibelen! Du finner ingen ting der som sier at du ikke kan bestemme din egen skjebne.
Gud sier til Moses:
5M 30:19f
 19 Jeg tar i dag himmelen og jorden til vitne mot dere: Livet og døden har jeg lagt fram for deg, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så du kan få leve, du og din ætt!
 20 Elsk Herren din Gud, hør på hans røst og hold fast ved ham! For dette er ditt liv, og da skal du nå en høy alder og få være i det land som Herren med ed har lovt å gi til dine fedre Abraham, Isak og Jakob.

Ikke en spurv til jorden
Mange siterer gjerne: ”Ikke en spurv faller til jorden uten at det er Guds vilje.” for å understreke en kristen skjebnetro.
Det står ikke helt slik i Bibelen.
Matt 10:29.
Selges ikke to spurver for en skilling? Men uten deres Far faller ikke én av dem til jorden.

Betyr dette at alt som skjer er Guds vilje? Jeg tror ikke det. Dette kapittelet handler om da Jesus sendte ut disiplene. Det han fortalte dem var at de ikke skulle være redde, for Gud ville være med dem og beskytte dem. Jesus sier også i vers 31:
Frykt derfor ikke, dere er mer verd enn mange spurver.

Lukas siterer også dette som Jesus sa, han siterer det slik (Luk 12:6):
.....Og ikke en av dem er glemt hos Gud.


Hva er årsaken til kristen skjebnetro?


Det kan være flere årsaker til kristen skjebnetro jeg har satt opp fire årsaker her som er med og påvirker oss til å tenke at Gud har en vilje med alt.

1. Galt Gudsbilde.

Mange kristne opplever fordømmelse og skyldfølelse fordi de føler at de burde ha bedt mer, lest mer i Bibelen, hatt større tro, gjort mer for Gud og så videre. For å få en bedre samvittighet lager man en teori om at det har ikke så mye med min tro eller bønn å gjøre, for når Gud ønsker å gjøre noe kan han gjøre det uavhengig av meg, og hans veier er jo uransakelige. Dette fører til at man ber "hvis det er din vilje" bønner, og man sier også med denne tankegangen: "Det som skjer det skjer, jeg kan ikke gjøre mer." Dette er en løgn ifra fienden for Gud fordømmer deg ikke selv om du føler at din tro er svak! (Rom 8:1)

2. For å unngå skyldfølelse og fordømmelse.
Det som alle mennesker ikke ønsker er å ha en skyldfølelse eller oppleve fordømmelse. Fordi mange har hatt et galt bilde av Gud, og har opplevd skyldfølelse forbundet med å tro Gud for noe, er dette en unngåelses teori for å slippe disse negative følelsene.  

3. Dårlig erfaring.  

En erfaring kan være at du, eller andre, har bedt om et behov som du finner et løfte på i Bibelen, men så skjedde ikke det du ba om, og kanskje heller ikke på den måten du hadde tenkt at svare skulle komme. Da er det veldig lett å lage sine egne teorier om hvorfor det ikke hendte. Når man har bedt om en ting over en periode kan man lett begynne å tenke slik: ”Siden jeg ikke får bønnesvar er det nok Guds vilje at jeg skal ha det slik eller at jeg ikke skal få det.” Gjør motstand mot disse tankene, for har Gud gitt deg et løfte så har han gitt deg det! Guds ord lyver ikke, selv om det skulle ta en uke, en måned, ett år eller ti år før du ser bønnesvaret. Hvis denne tanken får feste seg i ditt sinn, har fienden klart å røve fra deg din tro og dine bønnesvar.

4. Ønsker ikke å ta ansvar  

Mange ønsker ikke å stå til ansvar for sine handlinger, derfor er det mer behagelig å tenke at det som skjer det skjer. Hvis det kommer an på meg, blir det strev. Dette er en falsk form for nåde. Det stemmer at Gud er nådens Gud og du trenger ikke streve for å være i hans vilje, men det betyr ikke at Gud velger for deg. Det beste som kan skje deg er å være i Guds vilje med ditt liv. Det å ikke være det, det er strev!

5. Vi blir påvirket av den verden vi lever i.  

Det hender at vi kan høre noen si: ”Det var skjebnen som førte oss sammen eller det var nok skjebnen som gjorde at det og det hendte.” ·Mange religioner bygger på skjebnetro som Buddhismen, Hinduismen og Islam. En side ved Buddhisme og Hinduisme som også i noen tilfeller blir kalt Østens mystikk er astrologi, denne siden har også påvirket den vestlige verden. Jeg tror at disse tingene har en viss påvirkning på kristne også, men dette er nok ikke en stor årsak til kristen skjebnetro. Det tror jeg først og fremst ligger i de fire første årsakene.


 

Vår frie vilje

Gud har en vilje med alle ting, og han har en vilje med ditt liv, han har forbedret ting for deg, men det vil ikke si det samme som at Guds vilje alltid skjer. Grunnen til dette er at Gud har gitt oss den frie vilje. Dine valg avgjør det meste av ditt liv. Det vil også si at du må ta konsekvensen av dine egne valg, og du kan ikke skylle på Gud når du har tatt et feil valg. Dette er en skremmende tanke for mange, de er redd for skyldfølelse, og derfor er det mer behagelig å tro på at Gud har en vilje med alle ting.

Mange er også redd for at hvis de har muligheten til å velge at de da vil velge galt. Ja du kan velge galt, men Gud har alltid en plan B, C, D, E også videre, og den kan til og med bli bedre en plan A. Hvis du setter din lit til Gud, vil han alltid vende ting til det beste for deg.

Hvis du skulle være konsekvent i kristen skjebnetrotankegangen, må du også gi Gud skylden for alt galt som skjer, selv om det var på grunn av et galt valg du tok eller en synd du gjorde.

Hva med 22/7-2011
I etterkant av det som skjedde i Oslo og på utøya den 22/7-11, var det kanskje mange som tenkte: Finnes det virkelig en kjærlig Gud?
Jeg vil faktisk si at det som skjedde er klart bevis på at det, eller den, onde finnes.

Noen spør også om hvordan Gud kunne tillate at dette skjedde? Hvis han har all makt, hvorfor grep han ikke inn og hindret det onde i å skje?

La meg først og fremst si at Gud er kjærlighet, og han ønsker ikke og har ingen hensikt med at onde ting skjer. Det onde kommer aldri fra Gud, han står aldri bak det onde, han er heller ikke den som tillater det onde og skje. Men hvorfor skje det da? Spør du kanskje.

Vi har fått et fritt valg
For å gi svar på dette er det viktig å se på begynnelsen av Bibelen. Det står der at Gud gav menneskene til å råde over jorden. Hva innebærer å råde over, jo å bestemme over. Gud gav denne jorden til oss for at vi skulle bestemme over den. Vi mennesker  er det som bestemmer over våre egne liv, og det som skjer her på denne jorden.

 • Gud elsket faktisk oss så høyt at han gav mennesket en egen fri vilje, og den frie viljen vil aldri Gud ta vekk. Hvis det ikke var slik ville Gud vært en tyrann og diktator, og han kunne ikke ha vært kjærlighet.

Men ved dette frie valget tok også Gud en risk, han visste at det var en mulighet for at vi mennesker kunne velge galt.

Guds ønske for menneskene var, og er, at vi skulle leve i harmoni med Ham. Gud skapte oss derfor som frie skapninger, slik at vi er fri til å velge. Hadde han ikke gjort dette, ville vi ha vært roboter eller datamaskiner som ble styrt av en felles hjerne ute av stand til å bestemme selv, og da hadde ikke Gud vært kjærlighet.
Det var derfor Gud satte treet som gav kunnskap om godt og ondt i Edens hage. Adam og Eva kunne velge om de ville spise av det eller ikke. Valget sto egentlig mellom om de ville leve eller dø (død betyr atskilles, for ingen vil egentlig dø, vi lever for evig), for det var dette som var konsekvensen hvis de spiste av treet. Og de tok, som kjent, et veldig galt valg som fikk store konsekvenser for menneskeheten.

På grunn av valget som Adam og Eva gjorde ble harmonien og fellesskapet med Gud brutt. Jesus opprette heldigvis det Adam og Eva gjorde feil, men vi har fremdeles valg slik Adam og Eva hadde. Og slik er det fremdeles, vi kan velge å være i Guds nærhet eller ikke. Vår frie vilje ble ikke opphevet i edens hage, men mer tvert i mot, vi må fortsatt ta konsekvenser av de valg vi tar.
Vi kan fremdeles som Moses (5Mos 30:19), velge liv eller død.


Velg livet!
Gud sa til Moses: Jeg har satt foran deg død og liv, velsignelser og forbannelser, og Gud sa: velg livet, velg velsignelsene!

Gud har satt foran oss valg, eller han har gitt oss frie valg. Du har faktisk rette til å velge død, men det er ikke hva Guds vilje er: Han sier: Velg velsignelsene, velg livet!

Det er veldig viktig at du ser dette: Alt som skjer på denne jorden er ikke etter Guds vilje, dessverre er det mange som tror det. Og det er derfor mange blir bitre på Gud også, og de forstår ikke hvordan Gud kan tillate onde ting å skje.

Det er aldri Gud som lar onde ting skje, det er faktisk vi som tillater det ved våre egne frie valg. Våre frie valg har også konsekvenser for oss selv eller andre, på godt og ondt. Mange liker ikke å høre dette, for de vil gjerne ha andre til å skylde på, enten det er Gud eller andre mennesker.

Nå er det også slik at Gud gjerne vil påvirke oss til å velge det gode. Og velge kjærlighet over hat. Men vi har også en sjelefiende som ønsker at vi skal velge hat og frykt over kjærlighet.
Enten du er kristen eller ikke, vil både Gud og djevelen påvirke deg. Gud vil påvirke deg gjennom kjærlighet, glede og fred. Djevlene vil gjerne påvirke deg blant annet gjennom frykt, bitterhet og hat.

På din vei gjennom livet står du alltid ovenfor valg: Død eller liv, frykt eller fred, hat eller kjærlighet.

Vi har også en fiende som vil gjerne skjule sannheten for oss, han vil ikke at vi skal se sannheten om kjærligheten og om at Gud virkelig er kjærlighet (Se 1Joh 4:8 og 16).

Det (den)onde finnes.
Massakren som Anders Behring Breivik gjorde den 22/7-11 er et godt eksempel på hvor forført et menneske kan bli av djevelen. Hvor langt fra kjærlighet et menneske kan komme. Den viser oss også at den onde så absolutt finnes.

For å forstå at et menneske kan gjøre så mange grusomme handlinger, trenger vi faktisk å se at det finnes onde ånder og at det finnes en ond åndelig virkelighet.
For mange er det uforståelig at et menneske kan gjøre så grusomme ting, men han har ikke vært alene! Han har samarbeidet med en ond åndelig virkelighet som har vært her siden før Adam og Eva.

Er det Guds straff?
I etterkant av 9/11 i USA gikk en del kristne ut og sa at dette var Guds straff over Amerika for deres synder. Jeg har heldigvis ikke hørt mange kristne si dette etter 22/7 i Norge, men jeg har faktisk snakket med noen som indirekte har sagt dette.
Det var også en sekterisk baptist menighet fra Kansas i USA, som gikk ut og sa at det er Guds straff over Norge på grunn av homofililoven. Like etter at det skjedde, sa de at de ville komme og protestere i begravelsene til ofrene og fortelle at det var Guds staff over dem. Heldigvis skjedde ikke dette!

La meg bare klart si at de tar fullstendig feil!!!! Dette er ikke Guds straff! Guds straff for synd tok Jesus på seg for 2000 år siden, Gud straffer ikke mennesker for deres synder lenger! Gud er ikke sint på Norge! Gud er heller ikke sint på deg!
Dette var ikke en straff for synd!

Men synd vil alltid ha konsekvenser, og hvis de kristne verdiene forsvinner mer og mer i landet vårt, gir vi også den onde mer spillerom. Det vil si at den onde kan kontrollere oss mer og mer, og mer ondskap vil skje. Men det er ikke Gud som straffer oss. Men Gud har gitt oss valg: Død eller liv, velsignelser eller forbannelser, vi må velge livet for at velsignelser skal kunne komme. Hvis vi velger død gir vi den onde mer spillerom, og han er ikke interessert i at du skal oppleve liv og glede, fred og kjærlighet.

I Johannes 10:10 står det at tyven, som er djevelen, kommer bare for å stjele myrde og ødelegge, mens Jesus kom for å gi oss liv og overflod.

Så velg livet og ikke la djevelen vinne, velg kjærlighet ovenfor bitterhet og hat.
Husk at Gud er hva kjærlighet er, og han vil drive all frykt ut, og det finnes ikke frykt i kjærligheten. Vi overvinner frykt med kjærlighet.

Det var ikke Gud som lot det skje!
La meg bare si dette så klart jeg kan si det: Det var ikke Gud som lot det onde som skjedde i Oslo og på Utøya 22/7-11 skje! Men det var en person som lot seg lede av det og den onde, og det er konsekvenser av han sine fatale valg. Jeg er også veldig sikker på at Gud prøvde å stoppe ham på mange måter, men til syvende og siste så var det han som stod igjen med valget, og han valgte død.

Husk også at Gud ikke bare stopper deg når du gjør noe ondt også, han vil prøve og overbevise deg til ikke å gjøre det onde, til å velge rett, men Gud vil heller ikke overkjøre ditt frie valg. Hvis Gud på en eller annen måte skulle ha overkjørt denne personens frie valg, måtte han også ha gjort det med hver eneste en av oss hver gang vi velger å gjøre noe ondt.

Ingen skjult vilje!
Det var heller ikke Gud som lot det skje, eller at han hadde en skjult vilje med det! For Gud er ikke ond, og han bruker ikke det onde, selv om han kan snu det onde til det gode.
Jeg vet at mange kristen i Norge tror at Gud kontrollerer alt som skjer, eller at ingen ting kan skje uten at Gud tillater det, men det er feil. Dette er ikke en lære som du finner i Bibelen! Hvis det var Gud som lot dette som skjedde på Utøya skje, så er Gud ond!
Hvis jeg hadde hatt en datter og det kom noen hjem til meg som vil voldta henne, og jeg bare sa: Ja bare sett i gang, for jeg vil lære henne noe gjennom det og det vil ære meg, ville jeg da ha vært en god far? Nei så absolutt ikke!! Jeg ville vært ond og sinnssyk og jeg ville sannsynligvis ha blitt dømt for medvirkning til voldtekt og blitt satt i fengsel eller lagt inn på et psykiatrisk sykehus.

Men det er et slik perverst bilde mange har av Gud, og som mange kristne har skapt om Gud. Er det merkelig at mennesker ikke vil ha noe med en slik Gud å gjøre, og at de gjør opprør mot ham? Denne doktrinen er en lære fra onde ånder, for de vil ikke at vi skal oppdage at Gud faktisk er kjærlighet!


 

Guds vilje og bønn

Hvis vi lar oss påvirke av skjebnetro på dette område vil det gjøre oss ineffektive i våre bønner, og bønn blir kjedelig. Hvorfor be når Gud har forutbestemt at ting skal skje, og hvorfor be om beskyttelse mot synd, når jeg allikevel vil synde?
Og hvorfor ber vi: La din vilje skje som i himmelen så og på jorden. Hvis vi ber om at hans vilje skal skje, så betyr det jo at hans vilje ikke alltid skjer her på jorden. Det er ganske klart at det er ikke slik som i himmelen her på jorden nå.

Hvis alt som skjede var Guds vilje, hvorfor sier ikke Jesus da at vi skal be: La meg akseptere at din vilje skjer her på jorden. Så skjebnetro tankegangen er ikke forenelig med Bibelen og hva Jesus lærte oss om bønn.
Denne tankegangen fører til at vi får liten tro på at bønn virkelig fungerer. Dette er grunnen til at mange ikke ser bønnesvaret, og at bønn bare blir kjedelig, en at det blir en byrde og ikke en glede.

Skal Gud få utrette noe på denne jorden, så er han avhengig av deg og meg. Han er først og fremst avhengig av at vi ber, men også at vi gjør noe. Vi er satt til å gjøre Guds vilje på jord.
Bibelen sier også: Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst! (Matt 9:38). Gud er med andre ord avhengig av at vi ber denne bønnen for at jorden skal bli nådd med evangeliet.
Når vi ber er det viktig å vite hva som er Guds vilje, for din tro starter der du vet Guds vilje.

Hvordan kan jeg lære meg til å finne ut hva som er Guds vilje?
Jo, som jeg har nevnt tidligere: Å fylle deg med Guds Ord. Når ordet når ditt hjerte vil de skape forandring i dine tanker. Verdens tenkemåte vil bli mer og mer borte og dermed kan vi lettere og lettere forstå hva som er Guds vilje.
Det går altså an å vite hva som er Guds vilje, og hva som ikke er det.
Jo mer du vet Guds vilje, jo mer effektive blir du i bønn. Derfor skriver også Paulus til Kolosserne:
Kol 1:9-10.
Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dag vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand, så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud.

I Bibelen finner du over 8000 løfter, så det er stor mulighet til å finne et som passer til din situasjon. Når du har funnet det løftet, hold fast ved det og gi slipp på det uansett omstendigheter og erfaringer.
Det å vite Guds vilje vil også gi deg tro, og bønn blir dermed spennende.
Det står i 1Joh 5:14f
 14 Og dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss,
 15 og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham.

Er ikke dette spennende, når vi vet Guds vilje vil vi også vite at han hører oss og vil svare oss.
La ordet bli en del av deg og du vil oppleve at ordet blir til legedom for ånd, sjel og legeme.
Ord 4:20
Lytt til det jeg sier, min sønn, vend øret til og hør mine ord!
Slipp dem aldri ut av syne, bevar dem dypt i ditt hjerte!
For de er liv for hver den som finner dem, og legedom for hele hans legemet.
 


 

Måten Gud prøver oss på

Her har nok kristen skjebnetrotankegang påvirket oss mye.
Når det skjer ting som er vonde og vanskelige har mange kristne lett for å si: Hva vil du med dette Gud, eller: Gud har sikkert en skjult vilje med dette.

Skill mellom Guds og djevelens vilje
Det er viktig at vi lærer oss forskjellen på hvordan Gud prøver oss og hva som er angrep og motstand fra djevelen. For det første prøver ikke Gud oss med onde ting som synd, frykt, sykdom eller ulykker.

Ta et eksempel: Du har tyv lånt bilen til faren din før du har lappen, og du tar en liten testtur rundt kvartalet. Plutselig kommer det en bil fra høyre som du ikke har sett, og du krasjer. Følgende blir at du får utsettelse på lappen, noen tusen i gjeld og et par dager på sykehuset. Var det Gud som tillot at dette skjedde for å lære at du ikke skal låne bilen uten lov? Nei det var en konsekvens av din egen frie vilje.
Et annet eksempel er at jeg ville ikke tillate mitt barn å leke i gata der det var mange biler, slik at barnet ble påkjørt? Dette for å lære barnet at det ikke skulle leke i gata. Jeg ville heller ikke la barna mine gå ute midt på vinteren, uten varme klær på seg, slik at de blir forkjølte, og lære dem gjennom dette at det er viktig å kle seg godt når det er kaldt?
"Dette var da et ekstremt eksempel" Sier du kanskje? Men mange har et like ekstremt Gudsbilde.
En god far ville aldri lære sitt barn på denne måten, og den beste faren i verden er faktisk ond i forhold til Guds godhet mot oss.
Matt 7:9-11.
Eller er det vel et menneske iblant dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk?
Når da dere, som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer skal da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!

Gud vil aldri prøve oss for å lære oss noe på en slik måte at vi fikk psykiske eller fysiske sår av det! Vi kan oppleve lidelse gjennom livet, men dette er aldri fra Gud. Det onde har en annen kilde.

Fristelser fra Gud?
La oss se litt nærmere på dette med fristelser. Frister Gud oss for å prøve oss, eller har fristelsen et annet opphav? La oss se på noen skriftsteder:
1Kor 10:12-13
Derfor, den som mener seg å stå, han se til at han ikke faller!
Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den.

Det kan nesten virke her som om det er Gud som sender fristelser? Han skal ikke la dere bli fristet over evne. Men jeg tror ikke det var det Paulus mente da han skrev dette, for litt før i dette kapitelet skriver Paulus om Israels fall i ørkenen.
1Kor 10:6
Men disse ting hendte som forbilder for oss, så vi ikke skal ha lyst til det onde, slik de hadde lyst til det.

Paulus ønsker her å vise oss at så lenge vi holder oss nær til Gud vil han bevare oss slik at vi ikke blir fristet over evne slik at vi faller. Israel snudde Gud ryggen derfor ble dem fristet over evne. Dette er en lærepenge for oss slik at vi ikke snur Gud ryggen.

Da Jesus lærte disiplene å be sa han blant annet: Led oss ikke inn i fristelse (Matt 6:13). Det Jesus mente her var ikke at det er Gud som frister, men vi skal be han om beskyttelse for fristelser.
Jakob sier det veldig klart at det ikke er Gud som frister og prøver oss med onde ting, og han gir et svar på hvor fristelsen kommer fra:
Jak 1:12-17
Salig er den mann som holder ut i fristelse. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.
Ingen som blir fristet, må si: Det er Gud som frister meg! For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen.
Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst.
Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død.
Far ikke vill, mine kjære brødre!
All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far. Hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge.

Gud ønsker det beste for oss, og så lenge vi setter Jesus først vil ingen fristelse eller prøvelse være uovervinnelig, men hvis vi følger våre egne veier og lyster vil vi falle. Når vi har hatt et fall så er det ikke Gud som har tillatt det, men det var et resultat av at vi valgte å følge vår egen lyst.
Gud han er så nådig at selv om vi har rotet oss bort i synd som har hatt negative konsekvenser for oss, kan han snu det til det positive, hvis vi har omvendt oss.
Rom 8:28
For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt.

På hvilken måte er det Gud prøver oss?

 • Først og fremst setter han oss på prøve ved å se hvor mye vi stoler på han og det han har sagt i sitt Ord Bibelen.
 • Gud setter oss på prøve ved å sette oss inn i en oppgave eller tjeneste og ved det se hvordan vi forvalter den. Deretter setter han oss over mer.
 • Gud setter oss inn i situasjoner der han vil finne ut hvor mye vi stoler på ham, og der han kan bygge karakter i oss. Gud sendte Israels folk en omveg i ørkenen før de nådde det land Gud hadde lovt dem, han gjorde det for å prøve dem og for å bygge karakter i dem. De bestod ikke testen og måtte gå 40 år i ørkenen inntil en ny generasjon bestod den.


Før Jesus begynte sin tjeneste ble han også utsatt for en prøve. Han ble sendt 40 dager ut i ørkenen der han ble utsatt for frister av djevelen. Gud kan mange ganger la oss gå igjennom en ørken før vi kommer ut i den tjenesten han har for oss, igjen for at vi skal ha en stødig karakter, og stole på hans Ord, som vil gjøre at vi holder ut når de virkelige stormene kommer.

Gud tester også vår utholdenhet, og det kan ofte virke som om Gud kommer og hjelper oss i siste liten. Men han kommer aldri for sent.

Når Gud tester oss er det en ting i oss som må lide, jeg skal utdype dette i neste punkt som heter lidelse. 


 

Lidelse

Er all lidelse Guds vilje? Hvis man skal følge kristen skjebnetrotankegangen så er det slik, men jeg mener ikke det.
Den eneste formen for lidelse som en kristen må ha er i følge Bibelen den lidelsen det er å fornekte seg selv. Fornekte seg selv handler om å la Guds vilje skje, og ikke sin egen vilje.
Matt 16:24
Da sa Jesus til sine disipler: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg.

Når man lar Guds vilje gå foran sin egen vilje kan dette føre til: Forfølgelse, bli gjort narr av, mobbet og slått, misforstått, avvist, at du føler deg ille for en kort stund etc.

Kristi lidelser
I Fil 3:10 står det om å ta del i Kristi lidelse.
så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død -

Hva vil dette si? Det Jesus gjorde da han valgte korset var at han fulgte ikke sin egen vilje, dette førte ham til korsets lidelse og død.
Ved at vi følger Guds vilje først, tar vi del i Kristi lidelse.

Lidelse etter Guds vilje
Hva er så lidelse etter Guds vilje? Når jeg leser Pauls, Johannes og Peter sine brev er det en ting som går igjen, og det er å lide for Kristi navn skyld gjennom forfølgelse. Jeg finner ikke noe som bekrefter at vi skal lide under sykdom for eksempel.
1 Peters brev er kanskje det brevet som handler mest om lidelse. Han skriver til en menighet i lille Asia som hadde opplevd mye forfølgelse for Jesu navn skyld.
1Pet 4:12-16
 12 Mine kjære! Undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hendte dere.
 13 Men i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble i glede når hans herlighet blir åpenbaret.
 14 Om dere blir spottet for Kristi navns skyld, er dere salige, for herlighetens og Guds Ånd hviler over dere.
 15 For ingen av dere må lide som en drapsmann eller tyv eller ugjerningsmann, eller som en som blander seg i andres saker.
 16 Men lider han som kristen, da skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navn.

Her ser vi helt klart (også ut fra hele sammenhengen) at det å ta del i Kristi lidelser er å få forfølgelse, og at Kristi lidelse ikke har noe med vår synd eller sykdom.
Dette er den lidelse som vi som kristen ikke kommer utenom. Paulus sier det faktisk så sterkt at en kristen vil få forfølgelser:
2Tim 3:12
 12 Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.

Det er mange måter å bli forfulgt på. Bare det at du blir mobbet eller mennesker avviser deg, for at du er en kristen, er en forfølgelse. Og denne lidelsen vil ikke Gud ta bort, men den vil vi måtte leve med så lenge vi er her nede. Hvis du opplever forfølgelser er Paulus og Peter sine brev til en stor oppmuntring.


Hva med Jobs lidelser og Paulus torn i kjødet?

Jobs Lidelser:
Mange ser på Job som en person Gud testet ved å tillate sykdom å komme. Men vet du hvorfor Gud tillot at det skjedde? Job falt ikke i den synden å anklage Gud (Job 1:22), men han hadde frykt. Se bare her i Job 3:25f:
 25 For alt det fryktelige som jeg fryktet for, har funnet meg, og det jeg gruer for, har grepet meg.
 26 Jeg har ikke fred, ikke ro. Jeg har ikke hvile, det kommer alltid ny uro.

Frykten gav djevelen en mulighet til å plage han. Frykt er alltid vantro, og vantro er faktisk en synd. Synd åpner alltid opp for at fienden kan angripe. Det er en åpning i rustingen der fienden kan komme inn og gå løs på våre liv. Så Job var ikke perfekt, men hadde en åpning som gav djevelen en rett til å angripe.

Husk at Job ikke hadde autoritet til å stå djevlene i mot, slik vi kan nå i dag kan på grunn av Jesus.
Når du tar i mot Jesus som Herre og stoler på Ham har ikke djevelen lengre rett over deg, du tilhører Gud.
1Joh 5:18
Vi vet at den som er født av Gud, ikke synder. Men den som er født av Gud, tar seg i vare, og den onde rører ham ikke.

Djevelen kan heller ikke lenger komme frem for Guds åsyn slik det står beskrevet i begynnelsen av Job, for der er Jesus nå.
Job var også et sterkt forbilde på Jesus. Det står om Jesus at:
Jes 53:3-4
Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet.
Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig.

Ofte når jeg før hørte undervisning om Job ble det alltid referert til hans lidelser, og da spesielt som ”trøst” til de som er syke. Jeg personlig har aldri funnet trøst i det, men det som har hjulpet meg er å lese slutten av Jobs bok. For det er en veldig lykkelig slutt! Og du vet at lidelsene han hadde varte ikke lenge, de varte rundt ni måneder. Etter dette opplevde han at Gud gav tilbake mye mer enn det han hadde hatt fra før, fordi han hadde vært trofast mot Gud i lidelsen og ikke gitt opp.
Job 42:12-17
Og Herren velsignet Jobs siste dager mer enn hans første. Han fikk fjorten tusen sauer og seks tusen kameler og tusen par okser og tusen esler.
Og han fikk sju sønner og tre døtre.
Den ene datteren kalte han Jemima, den andre Kesia og den tredje Keren-Happuk.
Så vakre kvinner som Jobs døtre fantes ikke i hele landet, og deres far gav dem arv sammen med deres brødre.
Deretter levde Job ett hundre og førti år. Han så sine barn og barnebarn i fjerde ledd.
Og Job døde, gammel og mett av dager.

Vi kan lære mye av Job, spesielt når motgang og lidelse møter oss. Job gav aldri opp Gud, men stolte på ham på tross av hans store lidelser. Jobs bok er en viktig bok i Bibelen.

Paulus' torn i kjødet.
2Kor 12:7
Og for at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en torn i kjødet, en Satans engel som skal slå meg, for at jeg ikke skal opphøye meg.

Det har vært en del diskutert om Paulus' torn i kjødet var en øyesykdom som han hadde. Mitt syn er at det ikke var dette.
Min påstand er et Paulus torn i kjødet, eller det som gjorde han svak, var den motstand og forfølgelse han møtte. I kapittel 11 ramser Paulus opp all den motstand og forfølgelse han har vært igjennom for Jesu navn skyld og til slutt sier han:
2Kor 11:29-30
Hvem er svak uten at også jeg blir svak? Hvem voldes anstøt, uten at det brenner i meg?
Er det nødvendig at jeg roser meg, da vil jeg rose meg av det som hører min skrøpelighet til.

Etter at Paulus har nevnt sitt torn i kjødet sier han:
2Kor 12:10
Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet(ene) (i grunnteksten står det i flertall)

Hva besto disse skrøpelighetene i? Jo, det var: Mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld (2Kor 12:10).
Djevelen liker ikke at vi er i tjeneste for Gud så han vil sende motstand for å gjøre oss svake, men det er også slik at når vi kommer i en stilling der vi ser at vi er svake blir vi avhengig av Gud.
For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk! (2Kor 12:10)
Husk at vi også har vi en motstander som fremdeles går omkring på jorden, og han ønsker ikke at evangeliet skal nå ut til jorden ender.

Hvis Pauls sitt torn i kjødet var en sykdom, var det på grunn av hans høye åpenbaringer. Han var blant annet i himmelen. Siden du er syk, hvor mange høye åpenbaringer har du hatt? Jeg tror det skal mye til å nå dit Paulus var når det kommer til åpenbaringer. Så jeg er overbevist at Gud ikke vil at du skal ha en sykdom, det er ikke ditt torn i kjødet.


Etterord

Til slutt vil jeg legge til at Guds veier er ofte annerledes enn våre veier, så jeg sier ikke at vi aldri kan bruke utrykk som: Hans veier er uransakelige. For Gud overrasker meg stadig med sine veier, de er ofte ulikt fra hva jeg tenker. Jeg kan tro av og til at jeg har sett det hele bilde, men så finner jeg ut at jeg absolutt ikke har det. Gud tenker ofte annerledes enn det jeg gjør og planlegger å gjøre. Og ja! Vi vil se stykke vis og delt (1Kor 13:9-10) så lenge vi er her nede på jorden, og hans tanker er av og til for fantastiske til at vi helt ut kan forstå dem. Men Gud ønsker, til den grad det er mulig, å dele dem med oss, for han er vår venn! Han er verken gjerrig eller hemmelighetsfull, men det kan være vanskelig for oss mennesker å fatte alt det som Gud har tenkt og tenker.

Gud lar seg heller ikke diktere og han gjør ting ofte annerledes en det jeg hadde planlagt. Det er ofte også i ettertid at jeg virkelig kan se hvordan Gud har ledet meg. Så det er ikke alltid at jeg vet på forhånd Guds vilje, men når vi legger vår vei i Guds hender og stoler på han vil han lede oss inn i sin vilje, selv om vi ikke alltid ser den der og da.
Sal 37:5 ·
 Legg din vei i Herrens hånd, stol på ham, så griper han inn.

Hensikten med denne undervisningen er å få deg til å utforske Gud mer, og til å se at Gud har den beste planen for ditt liv der du kan bestemme detaljene rundt det. Gud er god og det vil han alltid være, han elsker deg med en kjærlighet du ikke kan forstå. Og han vil virkelig ditt aller beste! Slipp aldri denne sannheten fra ditt sinn, og du vil oppleve den livsgleden du føler at du mangler!
Jes 26:3f
 3 Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til deg setter han sin lit.
 4 Sett deres lit til Herren til alle tider! For i Herren Herren har vi en evig klippe.


Det er også lov å stille Gud spørsmål, Han blir ikke sint på grunn av det. Men husk og ikke la bitterhet, motløshet og selvmedlidenhet få slippe til i ditt hjerte, for om du ikke forstår alt, er Gud for deg og ønsker deg det beste.

La aldri bitterhet få komme mellom deg og Gud, for Gud er og blir en god Gud!Skriftsteder er hentet fra Norsk Bibel A/S og Bibelen Guds Ord


 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?