Hva er Guds vilje? (tekst)


Opprettet onsdag 18. april 2012 01:00 Publisert Treff: 16911

Kategori: Les undervisningen

 

Lidelse

Er all lidelse Guds vilje? Hvis man skal følge kristen skjebnetrotankegangen så er det slik, men jeg mener ikke det.
Den eneste formen for lidelse som en kristen må ha er i følge Bibelen den lidelsen det er å fornekte seg selv. Fornekte seg selv handler om å la Guds vilje skje, og ikke sin egen vilje.
Matt 16:24
Da sa Jesus til sine disipler: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg.

Når man lar Guds vilje gå foran sin egen vilje kan dette føre til: Forfølgelse, bli gjort narr av, mobbet og slått, misforstått, avvist, at du føler deg ille for en kort stund etc.

Kristi lidelser
I Fil 3:10 står det om å ta del i Kristi lidelse.
så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død -

Hva vil dette si? Det Jesus gjorde da han valgte korset var at han fulgte ikke sin egen vilje, dette førte ham til korsets lidelse og død.
Ved at vi følger Guds vilje først, tar vi del i Kristi lidelse.

Lidelse etter Guds vilje
Hva er så lidelse etter Guds vilje? Når jeg leser Pauls, Johannes og Peter sine brev er det en ting som går igjen, og det er å lide for Kristi navn skyld gjennom forfølgelse. Jeg finner ikke noe som bekrefter at vi skal lide under sykdom for eksempel.
1 Peters brev er kanskje det brevet som handler mest om lidelse. Han skriver til en menighet i lille Asia som hadde opplevd mye forfølgelse for Jesu navn skyld.
1Pet 4:12-16
 12 Mine kjære! Undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hendte dere.
 13 Men i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble i glede når hans herlighet blir åpenbaret.
 14 Om dere blir spottet for Kristi navns skyld, er dere salige, for herlighetens og Guds Ånd hviler over dere.
 15 For ingen av dere må lide som en drapsmann eller tyv eller ugjerningsmann, eller som en som blander seg i andres saker.
 16 Men lider han som kristen, da skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navn.

Her ser vi helt klart (også ut fra hele sammenhengen) at det å ta del i Kristi lidelser er å få forfølgelse, og at Kristi lidelse ikke har noe med vår synd eller sykdom.
Dette er den lidelse som vi som kristen ikke kommer utenom. Paulus sier det faktisk så sterkt at en kristen vil få forfølgelser:
2Tim 3:12
 12 Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.

Det er mange måter å bli forfulgt på. Bare det at du blir mobbet eller mennesker avviser deg, for at du er en kristen, er en forfølgelse. Og denne lidelsen vil ikke Gud ta bort, men den vil vi måtte leve med så lenge vi er her nede. Hvis du opplever forfølgelser er Paulus og Peter sine brev til en stor oppmuntring.


Hva med Jobs lidelser og Paulus torn i kjødet?

Jobs Lidelser:
Mange ser på Job som en person Gud testet ved å tillate sykdom å komme. Men vet du hvorfor Gud tillot at det skjedde? Job falt ikke i den synden å anklage Gud (Job 1:22), men han hadde frykt. Se bare her i Job 3:25f:
 25 For alt det fryktelige som jeg fryktet for, har funnet meg, og det jeg gruer for, har grepet meg.
 26 Jeg har ikke fred, ikke ro. Jeg har ikke hvile, det kommer alltid ny uro.

Frykten gav djevelen en mulighet til å plage han. Frykt er alltid vantro, og vantro er faktisk en synd. Synd åpner alltid opp for at fienden kan angripe. Det er en åpning i rustingen der fienden kan komme inn og gå løs på våre liv. Så Job var ikke perfekt, men hadde en åpning som gav djevelen en rett til å angripe.

Husk at Job ikke hadde autoritet til å stå djevlene i mot, slik vi kan nå i dag kan på grunn av Jesus.
Når du tar i mot Jesus som Herre og stoler på Ham har ikke djevelen lengre rett over deg, du tilhører Gud.
1Joh 5:18
Vi vet at den som er født av Gud, ikke synder. Men den som er født av Gud, tar seg i vare, og den onde rører ham ikke.

Djevelen kan heller ikke lenger komme frem for Guds åsyn slik det står beskrevet i begynnelsen av Job, for der er Jesus nå.
Job var også et sterkt forbilde på Jesus. Det står om Jesus at:
Jes 53:3-4
Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet.
Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig.

Ofte når jeg før hørte undervisning om Job ble det alltid referert til hans lidelser, og da spesielt som ”trøst” til de som er syke. Jeg personlig har aldri funnet trøst i det, men det som har hjulpet meg er å lese slutten av Jobs bok. For det er en veldig lykkelig slutt! Og du vet at lidelsene han hadde varte ikke lenge, de varte rundt ni måneder. Etter dette opplevde han at Gud gav tilbake mye mer enn det han hadde hatt fra før, fordi han hadde vært trofast mot Gud i lidelsen og ikke gitt opp.
Job 42:12-17
Og Herren velsignet Jobs siste dager mer enn hans første. Han fikk fjorten tusen sauer og seks tusen kameler og tusen par okser og tusen esler.
Og han fikk sju sønner og tre døtre.
Den ene datteren kalte han Jemima, den andre Kesia og den tredje Keren-Happuk.
Så vakre kvinner som Jobs døtre fantes ikke i hele landet, og deres far gav dem arv sammen med deres brødre.
Deretter levde Job ett hundre og førti år. Han så sine barn og barnebarn i fjerde ledd.
Og Job døde, gammel og mett av dager.

Vi kan lære mye av Job, spesielt når motgang og lidelse møter oss. Job gav aldri opp Gud, men stolte på ham på tross av hans store lidelser. Jobs bok er en viktig bok i Bibelen.

Paulus' torn i kjødet.
2Kor 12:7
Og for at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en torn i kjødet, en Satans engel som skal slå meg, for at jeg ikke skal opphøye meg.

Det har vært en del diskutert om Paulus' torn i kjødet var en øyesykdom som han hadde. Mitt syn er at det ikke var dette.
Min påstand er et Paulus torn i kjødet, eller det som gjorde han svak, var den motstand og forfølgelse han møtte. I kapittel 11 ramser Paulus opp all den motstand og forfølgelse han har vært igjennom for Jesu navn skyld og til slutt sier han:
2Kor 11:29-30
Hvem er svak uten at også jeg blir svak? Hvem voldes anstøt, uten at det brenner i meg?
Er det nødvendig at jeg roser meg, da vil jeg rose meg av det som hører min skrøpelighet til.

Etter at Paulus har nevnt sitt torn i kjødet sier han:
2Kor 12:10
Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet(ene) (i grunnteksten står det i flertall)

Hva besto disse skrøpelighetene i? Jo, det var: Mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld (2Kor 12:10).
Djevelen liker ikke at vi er i tjeneste for Gud så han vil sende motstand for å gjøre oss svake, men det er også slik at når vi kommer i en stilling der vi ser at vi er svake blir vi avhengig av Gud.
For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk! (2Kor 12:10)
Husk at vi også har vi en motstander som fremdeles går omkring på jorden, og han ønsker ikke at evangeliet skal nå ut til jorden ender.

Hvis Pauls sitt torn i kjødet var en sykdom, var det på grunn av hans høye åpenbaringer. Han var blant annet i himmelen. Siden du er syk, hvor mange høye åpenbaringer har du hatt? Jeg tror det skal mye til å nå dit Paulus var når det kommer til åpenbaringer. Så jeg er overbevist at Gud ikke vil at du skal ha en sykdom, det er ikke ditt torn i kjødet.


Etterord

Til slutt vil jeg legge til at Guds veier er ofte annerledes enn våre veier, så jeg sier ikke at vi aldri kan bruke utrykk som: Hans veier er uransakelige. For Gud overrasker meg stadig med sine veier, de er ofte ulikt fra hva jeg tenker. Jeg kan tro av og til at jeg har sett det hele bilde, men så finner jeg ut at jeg absolutt ikke har det. Gud tenker ofte annerledes enn det jeg gjør og planlegger å gjøre. Og ja! Vi vil se stykke vis og delt (1Kor 13:9-10) så lenge vi er her nede på jorden, og hans tanker er av og til for fantastiske til at vi helt ut kan forstå dem. Men Gud ønsker, til den grad det er mulig, å dele dem med oss, for han er vår venn! Han er verken gjerrig eller hemmelighetsfull, men det kan være vanskelig for oss mennesker å fatte alt det som Gud har tenkt og tenker.

Gud lar seg heller ikke diktere og han gjør ting ofte annerledes en det jeg hadde planlagt. Det er ofte også i ettertid at jeg virkelig kan se hvordan Gud har ledet meg. Så det er ikke alltid at jeg vet på forhånd Guds vilje, men når vi legger vår vei i Guds hender og stoler på han vil han lede oss inn i sin vilje, selv om vi ikke alltid ser den der og da.
Sal 37:5 ·
 Legg din vei i Herrens hånd, stol på ham, så griper han inn.

Hensikten med denne undervisningen er å få deg til å utforske Gud mer, og til å se at Gud har den beste planen for ditt liv der du kan bestemme detaljene rundt det. Gud er god og det vil han alltid være, han elsker deg med en kjærlighet du ikke kan forstå. Og han vil virkelig ditt aller beste! Slipp aldri denne sannheten fra ditt sinn, og du vil oppleve den livsgleden du føler at du mangler!
Jes 26:3f
 3 Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til deg setter han sin lit.
 4 Sett deres lit til Herren til alle tider! For i Herren Herren har vi en evig klippe.


Det er også lov å stille Gud spørsmål, Han blir ikke sint på grunn av det. Men husk og ikke la bitterhet, motløshet og selvmedlidenhet få slippe til i ditt hjerte, for om du ikke forstår alt, er Gud for deg og ønsker deg det beste.

La aldri bitterhet få komme mellom deg og Gud, for Gud er og blir en god Gud!Skriftsteder er hentet fra Norsk Bibel A/S og Bibelen Guds Ord


 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?