Finn din frihet - Opplev gjenopprettelse

Stikkord: frihet (Side 1 av 7)

Er jeg tilgitt hvis jeg har glemt å bekjenne en synd?

Er det ikke slik at Gud ikke tilgir oss før vi har bekjent vår synd? Står ikke det i 1 Johannes at dersom vi bekjenner våre synder, vil han tilgi oss for dem?

1 Johannes 1:9 er ett skriftsted mange bruker for å forklare at Gud ikke har tilgitt oss før vi har gjort opp for vår synd. Enten det handler om at vi ikke har tilgitt andre eller synder som vi har gjort og ikke bekjent, er det slik?


Denne undervisningen har også forbindelse med serien: Loven og nåden, se hele serien her!


Husk du kan gi en gave på Vipps 900 90 354
Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lager lyd som…)

La oss lese hva det står:
1 Joh 1:5 – 2:2 (eBibelen – Guds Ord)
5 Dette er det budskapet som vi har hørt av Ham og som vi forkynner dere, at Gud er lys, og i Ham finnes det ikke noe mørke.
6 Hvis vi sier at vi har samfunn med Ham, og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten.
7 Men hvis vi vandrer i lyset, slik Han Selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu Kristi, Hans Sønns blod renser oss fra all synd.
8 Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.
9 Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.
10 Hvis vi sier at vi ikke har syndet, gjør vi Ham til en løgner, og Hans ord er ikke i oss.

2:1-2
1 Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en Talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den rettferdige.
2 Og Han er Selv soningen for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens.

På sett og vis kan det virke som Johannes motsier seg selv litt selv her:
I 1:9 kan det virke som han setter en betingelse for tilgivelsen, mens i 2:2 så sier han at Jesus er en soning for alle våre synder, og ikke bare de kristnes, men alle i hele verden. Det at han har sonet for dem betyr at han ikke holder våre syndene opp imot oss lenger, han har tilgitt oss.
Så hvordan henger dette sammen?

Det som er viktig er å se på er bakgrunnen til hvorfor Johannes skrev dette brevet! Hvem var brevet skrevet til? Du kan studere og se at han skrev imot en vranglære. Hvilken vranglære var det han skrev imot?
De aller fleste teologer er enige om at dette brevet ble skrevet til mennesker som var påvirket av en tankegang fra gnostisismen. Gnostikere trodde at det ikke var noe som konkret het synd, og at Jesus ikke hadde kommet i kjøtt og blod. 
De separere også det åndelige fra materie og sa at alt åndelig er godt, men alt fysisk er ondt.
Gnostikere trodde de ikke hadde noe synd, og at synd ikke egentlig eksisterte, fordi de bare levde i det åndelige, var synd ikke reelt for dem.
Siden gnostikere ikke trodde og fornektet at Jesus hadde kommet i kjøtt og blod, trodde de heller ikke på at hans blod renset oss fra all synd. De forkastet dermed det Jesus gjorde på korset. Det er derfor Johannes skriver dette brevet, for dette var forførende og en helt gal lære, en vranglære.

Derfor er det Johannes understreker viktigheten av å ha en erkjenner og bekjennelse av at synd fremdeles eksisterer.
Det handler her også om et forhold til Gud, og det er fortsatt viktig å se synd for hva den er, og at den fremdeles ønsket å skille oss fra Gud. Så, ja gjenkjenner synd, og det å vite at hans blod renser oss fra all urettferdighet er viktig.

Johannes kontraster mørke med lys her, og fellesskap med Gud og utenfor felleskap med Gud. Hvis du er i mørke og er uten felleskap med Gud, hva er du da? Jo du er ikke en kristen. 
Så noen av de personene Johannes skriver til i sitt brev (noe som tydelig kommer frem senere i brevet også, han sier til og med at de har antikrist sin ånd), de er ikke kristne.
De trodde at de var det, men fordi denne gnostiske tankegangen hadde forførte dem så mye, den som sa at det var ikke noe som het synd, erkjente de heller ikke at de hadde det, og de var dermed ikke i fellesskap med Gud.

Dette skriftstedet handlet ikke om at vi som kristne er nødt til hver dag å bekjenne alle våre synder, for å opprettholde eller å få tilgivelse igjen. Eller en slags formel for åndelig renselse fra synd, da ville det være å legge seg under loven igjen, men din synd er tilgitt og sonet for allerede! Det er mange skriftsteder som sier nettopp dette, og som jeg allerede har vist deg. 
Hvis det Johannes sier her hadde vært en formel for renselse av synd, ville han ha motsagt både Paulus og Hebreerbrevet.

Husk at du på ingen måte selv trenger å sone for din synd, som at du må føle deg fordømt og gå igjennom en lang liste med bekjennelser, og virkelig bevise for Gud at du har omvendt deg og mener alvor denne gangen.
Den et sonet for, du kan bare ta imot og leve i tilgivelsen! Den er helt gratis.

Det er ingen ting galt med å erkjenne at vi har gjort noe galt, og det er heller ikke galt å bekjenne våre synder til hverandre, (ei heller til Gud) så vi kan be for hverandre og bli helbredet. I forhold med hverandre så er dette viktig, og det vil helbrede våre forhold til hverandre. Jakob snakker om dette i Jakob 5:16.

Som i alle forhold er det bra å bekjenne synd, eller si at han man har tatt fei, legge seg flat er et utrykk en del bruker, men det finnes ingen formel eller bønn du må be før du er renset og ren igjen.

Du er ikke en skitten synder som prøver å bli rettferdig, men du er en rettferdig person som av og til synder.

Dessverre har mange kristne brukt 1Joh 1:9 som en formel når vi har syndet, og de tror at det er på denne måte Jesus skal rense oss fra vår synd igjen. Men som sagt, hvis vi tror dette, så legger vi oss bare under loven igjen, for det var akkurat det de gjorde under lovens tid.
Hvert år måtte de offer et dyr for å få syndenes forlatelse for alle syndene de hadde begått det foregående år.

Disse trengte faktisk bare å gjøre det en gang om året, men mange kristne i dag tror at de må gjøre det flere ganger dagelig. Hvis det var slik, da var det gamle systemet vært mye bedre, for da trengte vi bare å gjøre det en gang om året, ikke hundre ganger daglig.

Heldigvis er vi kommer under en ny og bedre pakt, der Jesus sitt blod har sonet for din synd, en gang for alle!
Heb 9:25 -26(eBibelen – Guds Ord)
25 ikke slik at Han skulle ofre Seg Selv flere ganger, slik ypperstepresten går inn i Det Aller Helligste hvert år med en annens blod.
26 Da måtte Han ha lidt mange ganger siden verdens grunnleggelse. Men nå, én gang ved tidsaldrenes slutt, er Han åpenbart for å ta bort synden ved å gi Seg Selv som offer.

Heb 10:1-4
1 For loven, som bare har en skygge av de kommende goder og ikke selve tingenes egen skikkelse, kan aldri med disse samme ofrene, som de stadig ofrer år etter år, gjøre dem fullkomne som bærer dem fram.
2 For ville de ikke da ha sluttet med å bære ofrene fram? For de som hadde del i denne tjenesten, og som én gang var renset, ville da ikke lenger ha synd på samvittigheten.
3 Men i disse ofringene ligger det hvert år en påminnelse om synder.
4 For det er ikke mulig at blodet av okser og bukker kan ta bort synder.

Heb 10:10 (eBibelen – Guds Ord)
10 Ved denne viljen er vi blitt helliget ved ofringen av Jesu Kristi legeme én gang for alle.
Heb 10:14 (eBibelen – Guds Ord)
14 For ved ett offer har Han for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget.
Heb 10:18-19 (eBibelen – Guds Ord)
18 Der det er tilgivelse for disse, behøves det ikke lenger noe offer for synd.
19 Derfor, brødre, har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen ved Jesu blod.

Mange kristne, og jeg var en av dem i mange år, sier på ene siden: Ja Jesus sonet for vår synd, han tilgav oss alle våre syndene da han døde på korset, og vi henviser til mange skriftsteder som viser veldig klart at Jesus allerede har tilgitt våre synder (som blant annet skriftstedene over), til og med før vi ble kristne. Men så trekker vi frem 1Joh 1:9, og sier at vi trenger likevel å bli renset for vår synd hver dag og hver gang vi har gjort en synd, og vi må være nøye med å bekjenne alle ting som vi tror eller vet er en synd, før han igjen kan rense oss fra den? Ved å si dette motsier vi hva Bibelen egentlig sier.

Det eneste skriftstedet mange kristen bruker for å vise at Jesus fremdeles holder synder opp imot deg, at han ikke helt har tilgitt deg, og at du ikke helt har blitt renset for din synd (siden du har gjort det igjen), før du har bekjent hver eneste lite overtredelse du har gjort, er 1Joh 1:9, og som vi har sett på er dette det eneste skriftstedet, og det er tatt ut av sin sammenheng.


Denne undervisningen har også forbindelse med serien: Loven og nåden, se hele serien her!


Forbønn

Vipps: 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787

Du er tilgitt!

Loven sier du er ikke tilgitt før… Nåden sier: Du er allerede tilgitt!

Jeg vet det er mange kristne som er redd for at de kanskje ikke er tilgitt, og mange tenker på hva Jesus sa i bergprekenen i Matteus, der Jesus sier at Gud kan ikke tilgi deg, før du har tilgitt andre (perfekt).

Du kan være redd for at du kanskje ikke helt har tilgitt alle, og at Gud da ikke vil høre på din bønn, eller det kan være at Gud fullstendig vil avvise deg hvis du ikke har tilgitt perfekt, og det er faktisk nettopp dette Jesus konkret sier i Matteus 6:15, selv om mange prøver å bortforklare det med at det handler om en hjerte-holding eller at det ikke er bokstavelig.

Når vi leser bergpreken så må vi husk at dette står i en sammenheng. Hvis vi ikke gjøre dette er det lett å trekke en konklusjon om at vi enten mister frelsen hver gang vi blir opprørte og sinte på noen, eller når du holder på sinne eller bitterhet mot noen, og ikke helt klarer å tilgi.


Denne undervisningen har også forbindelse med serien: Loven og nåden, se hele serien her!


Husk du kan gi en gave på Vipps 900 90 354
Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lager lyd som…)

Les videre

Heller ikke jeg fordømmer deg!

I Johannes evangeliet kan vi lese om en kvinne som ble grepet på fersk gjerning i hor, og de religiøse lederne ønsket å fordømme og stene denne kvinnen.
Jesus fordømte ikke denne kvinne for hennes synd, men pekte på nåden og tilgivelsen. Gud fordømmer deg heller ikke når du har gjort en synd, som loven gjør.
Jesus er den samme mot deg som han var mot denne kvinnen: Han tilgav henne der og da, og fortalte at hun ikke skulle synde mer, for at synden ikke lenger skulle få mer makt, og vi trenger heller ikke leve under dens tyranni.

Du trenger ikke å leve under fordømmelse!


Denne undervisningen har også forbindelse med serien: Loven og nåden, se hele serien her!


Husk du kan gi en gave på Vipps 900 90 354
Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lager lyd som…)


Les videre

Er evangeliet like aktuelt?

Er evangeliet like aktuelt i dag?
Er misjon, evangelisering og dele de gode nyhetene viktig fremdeles?
Står ordet misjonsbefalingen i Bibelen?


Undervisningen i dag handler om at evangelisering, dele de gode nyhetene, ER fremdeles veldig aktuelt den dag i dag!
Guds ord har fremdeles kraft i seg til å sette de undertrykte fri! Det har jeg selv sett!


Få med deg denne siste delen i denne undervisningen om: Må vi evangelisere og misjonere? (Evangelisering under nåden)

Få også med deg første og andre del av denne undervisningen!


Denne undervisningen har også forbindelse med serien: Loven og nåden, se hele serien her!


Husk du kan gi en gave på Vipps 900 90 354

Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lager lyd som…)
Les videre

Må vi fortelle om vår tro? (2)

Misjon og evangelisering under nåden er ikke en plikt, men et ønske og et brennende hjerte som ikke kan la være å fortelle om det vi har sett og hørt.

Det er evangelisering og misjon uten stress.

Hvis du blir begeistret for Gud, er det lite som stopper seg for å fortelle om ham. Evangelisering under nåden er mye mer effektiv og har en god langtids effekt!

Få også med deg første del av denne undervisningen, den siste kommer neste uke!


Denne undervisningen har også forbindelse med serien: Loven og nåden, se hele serien her!


Husk du kan gi en gave på Vipps 900 90 354

Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lager lyd som…)
Les videre

Må vi evangelisere og misjonere? (1)

Evangelisering og misjonering under nåden

I den tiden vi lever i er det ofte to ekstreme sider når det kommer til evangelisering og misjonering: Den ene siden som sier at misjon og evangelisering hører fortiden til, eller Jesus ba oss egentlig ikke om å misjonere eller evangelisere for du finner ikke ordene i Bibelen, selv ikke ordet misjonsbefalingen. Og Jesus har allerede frelst og tilgitt verden, så vi trenger ikke å gjøre noe mer.

På den andre siden sier de at det er vår plikt å evangelisere, for Jesus befalte oss om det, og det er noe som alle kristne MÅ gjøre, enten de liker det eller ikke. Indirekte sier de at du er en dårlig kristen hvis du ikke deler din tro.

Før du tar en konklusjon, la meg bare si at jeg er misjonær, og har vært det i snart tyve år.


Denne undervisningen har også forbindelse med serien: Loven og nåden, se hele serien her!


Husk du kan gi en gave på Vipps 900 90 354

Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lager lyd som…)
Les videre

De kristnes største frykt (2) (Er jeg til behag for Gud?)

Spørsmålene jeg får og har fått mest av på sidene mine, og som mange kristne opplever seg pint og plaget av er: Er jeg til behag for Gud? Lever jeg hundre prosent overgitt? Har Gud tilgitt meg? Det har også ofte en forbindelse med at de har gjort en synd, og er redd for at de har begått den utilgivelige synd, som ikke kan bli tilgitt og at de kanskje har mistet frelsen.

Andre igjen er kanskje fremdeles plaget med frykte om de er bra nok for Gud eller ikke. De vet at de er på vei mot himmelen, men de har fortsatt frykt for at Gud ikke vil høre deres bønner, beskytte dem, forsørge dem, tilgi dem eller helbrede dem før alt er perfekt og før de har klart å leve hundre prosent for Gud. Dette vil bare frustrer deg og slite deg ut, og du er bare blitt lurt! Du er lurt til å tro at du lever under loven!


Husk også å få med deg første del!


Dette er også en del av en undervisningsserie om loven og nåden, se hele serien her!


Husk du kan gi en gave på Vipps 900 90 354
Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lager lyd som…)

Les videre

De kristnes største frykt (1)

Både i 1Joh 4:17 og i Rom 8:15 snakkes det om en frykt for straff eller en ånd som leder oss inn i frykt. Hva slags frykt er deg egentlig snakk om her?

Vi kan ofte snakke om bekymring, som er en form for frykt, eller frykt for hva fremtiden vil bringe. Vi kan kanskje ha fobier eller vaner som har sin rot i frykt.
Vi kan kanskje ha frykt for å komme for sent på jobben, forsove seg, frykt for hva vi spiser også videre. Vi kan ha frykt for sykdommer eller frykt for å stå foran ande mennesker å si noe, menneskefrykt.

Jeg har møtt eller snakket med mange personer som har en stor, stor frykt, selv om de kanskje ikke gjenkjenner den helt selv.

Skal jeg fortelle deg hva slags frykt dette er? De har en frykt for at Gud ikke vil høre deres bønner, beskytte dem, helbrede dem, tilgi dem, forsørge dem eller det kan til og med være at de er redd for at de har mistet frelsen på grunn av en synd de har gjort, eller at de har ikke lest i Bibelen, gått kirken, bedt på en stund eller ikke vært lydige og fulgt hans perfekte vilje. De har en frykt for at Gud er misfornøyd og at de ikke er til behag for ham, og at Gud vil på en aller annen måte avvise dem på grunn av dette.

Kan jeg fortelle deg en sannhet? Du har blitt løyet til! Du tror på en løgn om at du fremdeles lever under loven!


Dette er også en del av en undervisningsserie om loven og nåden, se hele serien her!


Husk du kan gi en gave på Vipps 900 90 354

Les videre

Er Gud en kosmisk dommer? (2)

Et rettssystem eller et forhold?
Når vi tenker på Gud, er det ofte vi tenker på hans system som et rettsapparat, som igjen er bygd på et lovisk system, men hvis du studerer Bibelen vil du se at det er ikke slik den fremstiller vårt forhold til Gud. Faktisk går Paulus ganske sterkt imot denne loviske måten å tenke på i mange av sine brev. Ja det var en tid der loven gjaldt, og Gud dømte synd, men den tiden er over. Moses er død og vi er døde for dens lover.
Rom 7:4a (eBibelen – Guds Ord)
4 På samme måte, mine brødre, døde også dere bort fra loven ved Kristi legeme..


Denne undervisningen er hendte fra serien: Ikke under loven (nytt opptak), få med deg hele denne serien: Du er ikke under loven men under nåden


Høyreklikk spiller for å laste ned mp3.

Les videre

Er Gud et kosmisk politi?

I Norge er vi på mange måter blitt programmert til å tenke at Gud er veldig opptatt av om vi gjør synd eller ikke (hva som er rett og galt). Mange ser på Gud og den Hellige Ånd som en slags kosmisk politi, som passer på at vi gjør alt rett, eller prøver å finne ut og peke på alt som vi gjør galt.
Mange tenker han er en feilsøkene Gud som vil finne feil med deg, og du må passe godt på hva du gjør eller sier! For han ser deg og han blir litt sint, skuffet og dømmende hvis du skulle gjøre noe imot hans perfekte vilje.

Dette er hva jeg vil kalle et lovisk og feil bilde av hvem Gud egentlig er!


Denne undervisningen er hendte fra serien: Ikke under loven (nytt opptak), få med deg hele denne serien: Du er ikke under loven men under nåden


Høyreklikk spiller for å laste ned mp3.

Les videre
« Eldre innlegg