Mange ser for seg Gud som en gammel mann med hvitt skjegg og langt hår som sitter høyt oppe i himmelen, og at det er veldig vanskelig å forstå ham. Men jeg tror ikke det er slik!

Når vi fornyer våre tanker og lar Guds tanker gro i oss, vil vi forstå hans vilje bedre.

Romerne 12:2 sier at vi kan dømme om hva som er Guds vilje ved at våre sinn fornyes. Vii kan forstå Guds vilje mer og mer hvis vi lar våre sinn forvandles og fylles med hans tanker. Vi må velge å tenke annerledes og søke sannheten om hvem Gud er og hva hans vilje er for oss.


Gave: Vipps 900 90 354

Er Gud en gammel mann som er vanskelig å forstå?
Mange ser for seg Gud som en gammel mann med hvitt skjegg og langt hår, som sitter langt oppe i himmelen, og at det er veldig vanskelig å forstå ham. Men jeg tror ikke det er slik!

En vanlig misforståelse er at Guds tanker er så høye at de er umulige å forstå. Dette er ofte basert på Jesaja 55:8, hvor det står at Guds veier er høyere enn våre veier. Men betyr det virkelig at vi ikke kan forstå noen av Guds tanker? La oss se på hele konteksten:

Jesaja 55:7-11:
Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige mann sine tanker. La ham vende om til Herren, og Han skal forbarme seg over ham, og til vår Gud, for Han tilgir rikelig.
For Mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke Mine veier, sier Herren.
For som himmelen er høyere enn jorden, slik er Mine veier høyere enn deres veier, og Mine tanker høyere enn deres tanker.
For som regnet kommer ned og snøen kommer fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å spire og skyte knopp, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som spiser,
slik skal Mitt Ord være, det som går ut fra Min munn. Det vender ikke tomt tilbake til Meg, men utfører det Jeg har velbehag i, og det skal lykkes i det Jeg sendte det til.

Her ser vi at de tankene som ikke er Guds tanker, tilhører de ugudelige og urettferdige. Når vi omvender og fornyer våre tanker og lar Guds tanker få grobunn i våre sinn, vil forståelsen av Guds vilje vokse i våre liv.

Selv om vi lever i en verden der Guds tanker ofte er fjerne for mange, kan vi, gjennom å fornye og fylle oss med Guds ord, forstå og leve etter hans vilje mer og mer.
Salme 1 beskriver dette godt:

Salme 1:1-3:
1 Salig er den mann som ikke vandrer etter ugudeliges råd, og som ikke står på synderes vei eller sitter på spotteres sete,
2 men som har sin lyst i Herrens lov, og grunner på Hans lov dag og natt.
3 Han skal være lik et tre plantet ved strømmer av vann, som gir sin frukt i sin tid, og som har blader som ikke visner. Og alt han gjør, skal lykkes.

I Det Gamle Testamentet var det få som hadde tilgang til å forstå Gud. Gud åpenbarte sin vilje gjennom profeter, ledere og konger. Men etter Jesus’ død og oppstandelse, sendte Gud Den Hellige Ånd til oss for å veilede oss til hele sannheten:

Johannes 16:13:
«Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere.»

Den Hellige Ånd er her for å veilede oss til å forstå Guds vilje. Paulus skriver også om dette:

Kolosserne 1:9-11:
9 Av denne grunn, fra den dagen vi hørte om dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere, og vi ber om at dere må bli fylt med kunnskap om Hans vilje i all visdom og åndelig forstand,
10 at dere kan vandre verdig for Herren og fullt ut være til behag for Ham, ved at dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i erkjennelse av Gud,
11 så dere blir styrket med all kraft etter Hans herlighets makt, til all utholdenhet og tålmodighet med glede,

Hvis Paulus mente at det var umulig å vite Guds vilje, hvorfor skulle han da be menigheten om å fylles med kunnskap om den? Guds vilje er ikke skjult for oss; han vil at vi skal søke og kjenne den.

Når vi vet Guds vilje, blir vi mer effektive i vår tjeneste for ham og opplever mer av hans kraft i våre liv. Vi må omvende våre tanker og fylle oss med Guds sannheter for å forstå hans tanker og ønsker for oss. Romerne 12:2 understreker dette:

Romerne 12:2:
Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.

Det er klart at vi kan forstå Guds vilje hvis vi lar våre sinn forvandles og fylles med hans tanker. Å tro at Gud og Hans vilje er vanskelig å forstå, hindrer oss i å søke den, og det er nettopp det fienden ønsker. Vi må tenke annerledes og søke sannheten om hvem Gud er og hva hans vilje er for oss.

Vi Kan Forstå Gud

Er det ikke gode nyheter at vi faktisk kan forstå Gud? Han er ikke en gjerrig og hemmelighetsfull Gud, men ønsker å dele sin visdom med oss etter hvert som vi er i stand til å bære det og vokser i vårt liv med ham.

Selv om vi aldri vil forstå alle Guds tanker fullt ut, kan vi få innsikt i mange av dem, spesielt de som gjelder våre liv. La oss derfor søke ham og lære ham bedre å kjenne, slik at vi kan forstå mer av hans vilje!

Hosea 6:3
Så la oss lære å kjenne Herren! La oss søke med iver å lære ham å kjenne! Hans oppgang er så viss som morgenrøden, og han kommer til oss som regnet, som et senregn som væter jorden.

Hvis vi tror at Gud er vanskelig å forstå, vil vi miste motivasjonen til å lære ham å kjenne. Hvorfor skulle vi ønske å lære noen å kjenne hvis vi aldri kunne forstå dem? Hvis jeg aldri kunne forstå meg på min kone eller noen av mine venner, ville jeg heller ikke ønske å være sammen med dem. Er det ikke det samme med Gud? Det er viktig å ha et riktig bilde av hvem Gud er, ellers vil vi stagnere og gå glipp av de velsignelsene han har gjort ferdig for oss.

En annen ting: Hvis alt som skjer er Guds vilje, hvorfor skulle vi med iver prøve å finne den ut? Det er nettopp fordi vi kan forstå Guds vilje at vi skal søke den med iver. Når vi kjenner hans vilje, kan vi leve et liv som er i samsvar med hans plan for oss.


Forbønn


Total Page Visits: 1201 - Today Page Visits: 1

Oppdag mer fra Bibelundervisning

Abonner for å få de siste innleggene sendt til din e-post.